Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“άγριο ζώο” σημαίνει ζώο το οποίο λόγω της φύσης του είναι προορισμένο να ζει σε ελεύθερη κατάσταση, χωρίς περιορισμούς ή χειραγώγηση που επιβάλλονται από τον άνθρωπο·

“αδέσποτο ζώο” σημαίνει κατοικίδο ζώο το οποίο στερείται στέγης ή βρίσκεται εκτός των ορίων της κατοικίας του κυρίου ή του κατόχου ή του φύλακα του και δε βρίσκεται υπό τον έλεγχο ή την άμεση επίβλεψη οποιουδήποτε κυρίου, κατόχου ή φύλακα·

“αιχμάλωτο ή σε αιχμαλωσία ζώο” σημαίνει άγριο ζώο το οποίο δε ζει στη φυσική του ελευθερία αλλά κάτω από ανθρώπινο περιορισμό και έλεγχο·

“αρμόδια αρχή” σημαίνει το Διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, καθώς και κάθε μέλος της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας που ενεργεί εκ μέρους του·

“αστυνομικές αρχές” σημαίνει τον Αρχηγό της Αστυνομίας, καθώς και κάθε μέλος της Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου που ενεργεί εκ μέρους του·

"εντεταλμένος κοινοτικός λειτουργός" σημαίνει το λειτουργό που είναι εντεταλμένος από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για να επιθεωρεί την αρμόδια αρχή όσον αφορά την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή Διαταγμάτων·

“Επιτροπή” σημαίνει την δυνάμει του άρθρου 19 για κάθε Επαρχία καθιδρυόμενη Επιτροπή Ευημερίας Ζώων·

“ζώα” σημαίνει κάθε είδος θηλαστικών, πτηνών, ερπετών, αμφίβιων, εντόμων, ιχθύων, μαλακίων και οστρακοδέρμων·

“ιπποειδή” σημαίνει ίππους, όνους και ημίονους και άλλα μόνοπλα·

“καθορίζω” σημαίνει καθορίζω είτε με Κανονισμούς είτε με Κώδικες Πρακτικής, ανάλογα με την περίπτωση, και “καθορισμός” έχει ανάλογη έννοια·

“κανονισμοί” σημαίνει κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

“κατοικίδιο ζώο” σημαίνει ζώο το οποίο διατηρείται ή προορίζεται να διατηρείται από τον άνθρωπο, κυρίως στην κατοικία του, για ιδιωτική ψυχαγωγία και για συντροφιά·

“κτηνίατρος” σημαίνει κτηνίατρο εγγεγραμμένο δυνάμει του περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμου του 1990, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

“Κώδικας Πρακτικής” σημαίνει κώδικα που καταρτίζεται και εκδίδεται σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 32·

“πουλερικά” περιλαμβάνει και στρουθοκαμηλοειδή·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.