Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμοι του 1994, 1997 και 2000 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμοι του 1994 μέχρι 2000.