Ερμηνεία

2.Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“άγριο ζώο” σημαίνει ζώο το οποίο λόγω της φύσης του είναι προορισμένο να ζει σε ελεύθερη κατάσταση, χωρίς περιορισμούς ή χειραγώγηση που επιβάλλονται από τον άνθρωπο·

“αδέσποτο ζώο” σημαίνει το ζώο το οποίο δεν έχει κύριο, κάτοχο ή φύλακα ή το ζώο το οποίο βρίσκεται εκτός της κατοικίας ή του υποστατικού του κυρίου, κατόχου ή φύλακά του χωρίς να τελεί υπό την άμεση επίβλεψη και τον έλεγχο αυτού, αλλά δεν περιλαμβάνει είδη γηγενούς άγριας πανίδας τα οποία ζουν σε άγρια κατάσταση και τα οποία λόγω της φύσεώς τους απαντούν στα όρια της Δημοκρατίας.

“αιχμάλωτο ή σε αιχμαλωσία ζώο” σημαίνει άγριο ζώο το οποίο δε ζει στη φυσική του ελευθερία αλλά κάτω από ανθρώπινο περιορισμό και έλεγχο·

“αρμόδια αρχή” σημαίνει το Διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, καθώς και κάθε μέλος της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας που ενεργεί εκ μέρους του·

“αστυνομικές αρχές” σημαίνει τον Αρχηγό της Αστυνομίας, καθώς και κάθε μέλος της Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου που ενεργεί εκ μέρους του·

“δεσποζόμενο ζώο” σημαίνει ζώο το οποίο έχει κύριο, κάτοχο ή φύλακα και βρίσκεται, είτε εντός του υποστατικού του ιδιοκτήτη, κατόχου ή φύλακά του είτε υπό την άμεση επίβλεψη και έλεγχο αυτού·

“Διευθυντής” σημαίνει το Διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών·

“Εθνική Επιτροπή” σημαίνει την Εθνική Επιτροπή για την Προστασία των Ζώων που Χρησιμοποιούνται για Επιστημονικούς Σκοπούς, η οποία εγκαθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 8Α·

“Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο” σημαίνει το γραφείο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών το οποίο λειτουργεί για σκοπούς εφαρμογής και άσκησης των αρμοδιοτήτων και εξουσιών των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σε κάθε επαρχία·

“Επαρχιακός Κτηνιατρικός Λειτουργός” σημαίνει τον Κτηνιατρικό Λειτουργό τον οποίο ο Διευθυντής ορίζει ως προϊστάμενο Επαρχιακού Κτηνιατρικού Γραφείου των Κτηνια-τρικών Υπηρεσιών·

“εντεταλμένος κτηνίατρος” σημαίνει ιδιώτη κτηνίατρο, στον οποίο εγγράφως έχει ανατεθεί από το Διευθυντή η διενέργεια οποιωνδήποτε καθορισμένων κτηνιατρικών ελέγχων και ο οποίος, κατά την άσκηση των εν λόγω ελέγχων, θα θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ως επίσημος κτηνίατρος·

“εντεταλμένος κοινοτικός λειτουργός” [Διαγράφηκε]∙

“Επαρχιακή Επιτροπή” σημαίνει την Επιτροπή Ευημερίας των Ζώων που ιδρύεται για καθεμία από τις πέντε επαρχίες στη Δημοκρατία δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 19.

“επίσημος κτηνίατρος” σημαίνει κτηνίατρο που υπηρετεί στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και περιλαμβάνει εντεταλμένο κτηνίατρο, ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος από το Διευθυντή για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

“ζώα” σημαίνει κάθε είδος θηλαστικών, πτηνών, ερπετών, αμφίβιων, εντόμων, ιχθύων, μαλακίων και οστρακοδέρμων·

“ιπποειδή” σημαίνει ίππους, όνους και ημίονους και άλλα μόνοπλα·

“καθορίζω” σημαίνει καθορίζω είτε με Κανονισμούς είτε με Κώδικες Πρακτικής, ανάλογα με την περίπτωση, και “καθορισμός” έχει ανάλογη έννοια·

“κανονισμοί” σημαίνει κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

“κατοικίδιο ζώο” [Διαγράφηκε]·

“Κοινοτική Απόφαση” σημαίνει ισχύουσα Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως ορίζεται στο Άρθρο 249 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ή ισχύουσα Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, όπως ορίζεται στο Άρθρο 161 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, ή ισχύουσα Απόφαση αμφοτέρων των Κοινοτήτων, όπως οι Αποφάσεις αυτές εκάστοτε τροποποιούνται·

“Κοινοτικός Κανονισμός” σημαίνει ισχύοντα Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως ορίζεται στο Άρθρο 249 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ή ισχύοντα Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, όπως ορίζεται στο Άρθρο 161 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, ή ισχύοντα Κανονισμό αμφοτέρων των Κοινοτήτων, όπως οι Κανονισμοί αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται·

“κράτος μέλος” σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

“κτηνίατρος” σημαίνει κτηνίατρο εγγεγραμμένο δυνάμει του περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμου του 1990, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

“Κώδικας Πρακτικής” σημαίνει κώδικα που καταρτίζεται και εκδίδεται σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 32·

“Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή” σημαίνει την Επιτροπή Ευημερίας των Ζώων, η οποία ιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 26Α.

“πουλερικά” περιλαμβάνει και στρουθοκαμηλοειδή·

"σχετική Κοινοτική Απόφαση" σημαίνει Κοινοτική Απόφαση που αναφέρεται στο Παράρτημα Ι·

"‘σχετικός Κοινοτικός Κανονισμός" σημαίνει Κοινοτικό Κανονισμό που αναφέρεται στο Παράρτημα Ι·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.