Ερμηνεία

2.Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“άγριο ζώο” σημαίνει ζώο το οποίο λόγω της φύσης του είναι προορισμένο να ζει σε ελεύθερη κατάσταση, χωρίς περιορισμούς ή χειραγώγηση που επιβάλλονται από τον άνθρωπο·

“αδέσποτο ζώο” σημαίνει κατοικίδο ζώο το οποίο στερείται στέγης ή βρίσκεται εκτός των ορίων της κατοικίας του κυρίου ή του κατόχου ή του φύλακα του και δε βρίσκεται υπό τον έλεγχο ή την άμεση επίβλεψη οποιουδήποτε κυρίου, κατόχου ή φύλακα·

“αιχμάλωτο ή σε αιχμαλωσία ζώο” σημαίνει άγριο ζώο το οποίο δε ζει στη φυσική του ελευθερία αλλά κάτω από ανθρώπινο περιορισμό και έλεγχο·

“αρμόδια αρχή” σημαίνει το Διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, καθώς και κάθε μέλος της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας που ενεργεί εκ μέρους του·

“αστυνομικές αρχές” σημαίνει τον Αρχηγό της Αστυνομίας, καθώς και κάθε μέλος της Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου που ενεργεί εκ μέρους του·

“Διευθυντής” σημαίνει το Διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών·

“Εθνική Επιτροπή” σημαίνει την Εθνική Επιτροπή για την Προστασία των Ζώων που Χρησιμοποιούνται για Επιστημονικούς Σκοπούς, η οποία εγκαθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 8Α·

“εντεταλμένος κτηνίατρος” σημαίνει ιδιώτη κτηνίατρο, στον οποίο εγγράφως έχει ανατεθεί από το Διευθυντή η διενέργεια οποιωνδήποτε καθορισμένων κτηνιατρικών ελέγχων και ο οποίος, κατά την άσκηση των εν λόγω ελέγχων, θα θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ως επίσημος κτηνίατρος·

“εντεταλμένος κοινοτικός λειτουργός” σημαίνει το λειτουργό που είναι εντεταλμένος από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για να επιθεωρεί την αρμόδια αρχή όσον αφορά την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων, καθώς και όσον αφορά την εφαρμογή των σχετικών Κοινοτικών Αποφάσεων και των σχετικών Κοινοτικών Κανονισμών∙

“επίσημος κτηνίατρος” σημαίνει κτηνίατρο που υπηρετεί στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και περιλαμβάνει εντεταλμένο κτηνίατρο, ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος από το Διευθυντή για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

“Επιτροπή” σημαίνει την δυνάμει του άρθρου 19 για κάθε Επαρχία καθιδρυόμενη Επιτροπή Ευημερίας Ζώων·

“ζώα” σημαίνει κάθε είδος θηλαστικών, πτηνών, ερπετών, αμφίβιων, εντόμων, ιχθύων, μαλακίων και οστρακοδέρμων·

“ιπποειδή” σημαίνει ίππους, όνους και ημίονους και άλλα μόνοπλα·

“καθορίζω” σημαίνει καθορίζω είτε με Κανονισμούς είτε με Κώδικες Πρακτικής, ανάλογα με την περίπτωση, και “καθορισμός” έχει ανάλογη έννοια·

“κανονισμοί” σημαίνει κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

“κατοικίδιο ζώο” σημαίνει ζώο το οποίο διατηρείται ή προορίζεται να διατηρείται από τον άνθρωπο, κυρίως στην κατοικία του, για ιδιωτική ψυχαγωγία και για συντροφιά·

“Κοινοτική Απόφαση” σημαίνει ισχύουσα Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως ορίζεται στο Άρθρο 249 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ή ισχύουσα Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, όπως ορίζεται στο Άρθρο 161 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, ή ισχύουσα Απόφαση αμφοτέρων των Κοινοτήτων, όπως οι Αποφάσεις αυτές εκάστοτε τροποποιούνται·

“Κοινοτικός Κανονισμός” σημαίνει ισχύοντα Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως ορίζεται στο Άρθρο 249 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ή ισχύοντα Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, όπως ορίζεται στο Άρθρο 161 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, ή ισχύοντα Κανονισμό αμφοτέρων των Κοινοτήτων, όπως οι Κανονισμοί αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται·

“κράτος μέλος” σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

“κτηνίατρος” σημαίνει κτηνίατρο εγγεγραμμένο δυνάμει του περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμου του 1990, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

“Κώδικας Πρακτικής” σημαίνει κώδικα που καταρτίζεται και εκδίδεται σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 32·

“πουλερικά” περιλαμβάνει και στρουθοκαμηλοειδή·

"σχετική Κοινοτική Απόφαση" σημαίνει Κοινοτική Απόφαση που αναφέρεται στο Παράρτημα Ι·

"‘σχετικός Κοινοτικός Κανονισμός" σημαίνει Κοινοτικό Κανονισμό που αναφέρεται στο Παράρτημα Ι·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.