Εκθέσεις κλπ. ζώων

11.-(1)Χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της αρμόδιας αρχής κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να διοργανώνει δημόσιους διαγωνισμούς ή συναγωνισμούς, δημόσιες εκθέσεις και επιδείξεις ζώων ή να εκθέτει ή να επιδεικνύει ζώα στο κοινό για εμπορικούς, διαφημιστικούς ή διακοσμητικούς σκοπούς:

Νοείται ότι η αρμόδια αρχή, πριν εκδώσει τη σχετική άδεια, έχει ικανοποιηθεί ότι λήφθηκαν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα τόσο για την ευημερία και σωστή μεταχείριση των ζώων όσο και για την παρεμπόδιση εμφάνισης και εξάπλωσης μολυσματικών ή άλλων ασθενειών σε ζώα και ανθρώπους που λαμβάνουν μέρος στις επιδείξεις αυτές.

(2) Αιτήσεις για την εξασφάλιση άδειας δυνάμει του εδαφίου (1) υποβάλλονται γραπτώς στην αρμόδια αρχή και προκειμένου περί ζωολογικών ή πτηνολογικών κήπων ή παρεμφερών διοργανώσεων θα πρέπει να συνοδεύονται από λεπτομερή σχέδια του όλου εκθεσιακού χώρου και του τρόπου διαχείρισης τους, καθώς και από αρκετές πληροφορίες αναφορικά με την οικονομική ενίσχυση ή χρηματοδότηση της εφαρμογής του συγκεκριμένου προγράμματος ή του έργου.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία τσίρκου που περιλαμβάνει στο πρόγραμμά του κάθε είδος ζώου, εφόσον τα ζώα αυτά χρησιμοποιούνται με οποιοδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε σκοπό στο πρόγραμμα αυτό ή πραγματοποιούν παραστάσεις ή παρελαύνουν ή εμφανίζονται ενώπιον του κοινού.