Εμπορία ζώων

10.-(1) Χωρίς επηρεασμό των λοιπών διατάξεων του παρόντος Νόμου, Κανονισμοί μπορούν να ρυθμίζουν, περιορίζουν ή απαγορεύουν την κατ’ επάγγελμα άσκηση της εμπορίας, ενοικίασης ή οποιασδήποτε άλλης παρεμφερούς ενέργειας σε σχέση με ορισμένες κατηγορίες ζώων με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση δραστικής προστασίας της υγείας και ευημερίας των ζώων αυτών.

(2) Οι Κανονισμοί αυτοί μπορούν να υπαγάγουν την εμπορία, ενοικίαση ή άλλη παρεμφερή ενέργεια σε σχέση με τα ζώα υπό το καθεστώς εξασφάλισης προηγούμενης έγκρισης ή άδειας εκ μέρους οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου προσώπου και μπορούν να προβλέπουν τέτοιες μεταβατικές περιόδους, έτσι ώστε υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος των Κανονισμών επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις που ασχολούνται με τις πιο πάνω ελεγχόμενες ενέργειες να μπορούν να συμμορφωθούν ή να εναρμονισθούν σταδιακά με το εισαγόμενο νέο καθεστώς.