Απαγόρευση ορισμένων μεθόδων διατήρησης, διατροφής και αναπαραγωγής ζώων

9.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί της Βελτιώσεως των Ζώων Νόμου του 1991, Κανονισμοί μπορούν να ρυθμίζουν θέματα αναπαραγωγής που άπτονται αυστηρά της υγείας και ευημερίας των ζώων, και να απαγορεύουν γενικά ή ειδικά τη χρήση ορισμένων βιοτεχνολογικών μεθόδων αναπαραγωγής και αυτοματοποιημένων συστημάτων εντατικής εκτροφής και διατήρησης, καθώς και άλλων παρόμοιων μεθόδων οι οποίες αντιβαίνουν προς στις αρχές της υγείας και ευημερίας των ζώων.

(2) Οι Κανονισμοί αυτοί μπορούν να υπαγάγουν ορισμένες μεθόδους αναπαραγωγής και διατήρησης ζώων κάτω από το καθεστώς εξασφάλισης προηγούμενης άδειας και μπορούν να προβλέπουν μεταβατικές περιόδους έτσι ώστε υφιστάμενες εγκαταστάσεις να μπορούν να εναρμονίζονται σταδιακά με τις νέες απαιτήσεις ή απαγορεύσεις των Κανονισμών αυτών.