Εθνική Επιτροπή για την Προστασία των Ζώων που Χρησιμοποιούνται για Επιστημονικούς Σκοπούς

8Α.-(1) Ιδρύεται Εθνική Επιτροπή για την Προστασία των Ζώων που Χρησιμοποιούνται για Επιστημονικούς Σκοπούς (στο εξής «Εθνική Επιτροπή»).

(2) Η Εθνική Επιτροπή-

(α) Συμβουλεύει την αρμόδια αρχή και το Σώμα για την Καλή Διαβίωση των Ζώων, για ζητήματα που αφορούν την απόκτηση, εκτροφή, στέγαση, φροντίδα και χρήση των ζώων σε διαδικασίες·

(β) συμβουλεύει την αρμόδια αρχή στην αξιολόγηση του έργου·

(γ) εξασφαλίζει την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών με τις εθνικές επιτροπές άλλων κρατών μελών σχετικά με τη λειτουργία του Σώματος και την αξιολόγηση των έργων από την αρμόδια αρχή· και

(δ) εκπονεί προγράμματα εκπαίδευσης για τη μεταχείριση των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με συναφείς εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς φορείς.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το Σώμα για την Καλή Διαβίωση των Ζώων έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον Κανονισμό 24 των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των Ζώων που Χρησιμοποιούνται για Επιστημονικούς Σκοπούς) Κανονισμών του 2013, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

(4)(α) Η Εθνική Επιτροπή απαρτίζεται από επτά (7) μέλη, περιλαμβανομένου του Προέδρου, τα οποία επιλέγονται από τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα.

(β) Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής διορίζονται από τον Υπουργό, κατόπιν σύστασης της αρμόδιας αρχής· ο διορισμός τους γίνεται με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στην οποία αναφέρεται και ο χρόνος διορισμού τους.

(γ) Η Εθνική Επιτροπή αποτελείται από:

(i) ένα επίσημο κτηνίατρο·

(ii) ένα εγγεγραμμένο ιατρό δυνάμει του περί Εγγραφής Ιατρών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

(iii) ένα εγγεγραμμένο Κτηνιατρικό φαρμακοποιό δυνάμει του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

(iv) δύο άτομα με γνωστικό αντικείμενο στις βιολογικές επιστήμες·

(v) δύο άτομα που έχουν εκπαίδευση ή εμπειρία στη χρήση ζώων για επιστημονικούς σκοπούς:

Νοείται ότι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για το διορισμό των πιο πάνω επιστημόνων αποτελούν οι γνώσεις και η πείρα σε θέματα σχετικά με τα καθήκοντα της Εθνικής Επιτροπής.

(5) Η διάρκεια της θητείας των μελών της Εθνικής Επιτροπής είναι τριετής, με δικαίωμα επαναδιορισμού.

(6) Ο Υπουργός δύναται να τερματίσει το διορισμό οποιουδήποτε μέλους, αν:

(α) Το μέλος συστηματικά παραλείπει να παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις της Εθνικής Επιτροπής· ή

(β) για οποιοδήποτε άλλο λόγο το μέλος αδυνατεί να εκτελεί τα καθήκοντα του· ή

(γ) το μέλος έχει καταδικασθεί για ποινικό αδίκημα ή συμπεριφορά τέτοιας φύσης, που κατά την κρίση του Υπουργού, δεν αρμόζει να παραμείνει ως μέλος της Εθνικής Επιτροπής.

(7) Οποιοδήποτε μέλος της Εθνικής Επιτροπής μπορεί να παραιτηθεί κατόπιν γραπτής ειδοποίησης προς τον Υπουργό·

(8)(α) Ο Πρόεδρος ή το ασκούν καθήκοντα προέδρου μέλος μαζί με άλλα τρία (3) μέλη αποτελούν απαρτία.

(β) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδρίασης έχει νικώσα ψήφο.

(γ) Τηρούνται πρακτικά των εργασιών κάθε συνεδρίασης με πλήρη στοιχεία για τις αποφάσεις, τον τρόπο που λήφθηκαν, καθώς και το σκεπτικό τους.

(δ) Τα πρακτικά επικυρώνονται με την έναρξη της επόμενης συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής.

(ε) Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής προεδρεύει και υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων· σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινού κωλύματος του Προέδρου, καθήκοντα προέδρου ασκεί ένα από τα άλλα μέλη το οποίο υποδεικνύεται από τον Υπουργό. Η σύγκληση των συνεδριάσεων δύναται να γίνει από τον Πρόεδρο ή κατόπιν αιτήματος δυο (2) τουλάχιστον μελών της Εθνικής Επιτροπής.

(9)(α) Κάθε μέλος υποχρεούται να δηλώσει πριν από την έναρξη οποιαδήποτε συνεδρίασης οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο συμφέρον που δυνατό να έχει από την έκβαση του υπό συζήτηση θέματος.

(β) Η Εθνική Επιτροπή αποφασίζει σχετικά με τη εξαίρεση του μέλους από τη συνεδρίαση.

(10) Ο Υπουργός δύναται να καταβάλλει στον Πρόεδρο και στα μέλη της Εθνικής Επιτροπής τέτοια αποζημίωση αναφορικά με τα έξοδα στα οποία υποβάλλονται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως αυτός θέλει εκάστοτε καθορίζει.

(11) Η Εθνική Επιτροπή υποβάλλει στον Υπουργό ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της.

(12) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.