Χρήση ζώων για εκπαιδευτικούς ή επιστημονικούς σκοπούς

8.-(1) Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ζωντανών ζώων για εκπαιδευτικούς σκοπούς, εκτός κατόπιν άδειας της αρμόδιας αρχής, που χορηγείται μόνο σε περιπτώσεις που αυτό κρίνεται αναγκαίο μέσο επαγγελματικής εκπαίδευσης.

(2) Η χρησιμοποίηση ζωντανών ζώων για επιστημονικούς σκοπούς απαγορεύεται, εκτός εάν γίνεται μέσα στα πλαίσια των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των Ζώων που Χρησιμοποιούνται για Επιστημονικούς Σκοπούς) Κανονισμών του 2013.