Έκδοση υπουργικών διαταγμάτων

7.-(1) Οποτεδήποτε καταστεί αναγκαίο για σκοπούς προστασίας της υγείας και ευημερίας των ζώων, ο Υπουργός μπορεί να εκδίδει γενικά ή ειδικά διατάγματα, ανάλογα με την περίπτωση, τα οποία δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και με τα οποία ρυθμίζονται θέματα ή επιβάλλονται υποχρεώσεις αναφορικά με όλα ή οποιαδήποτε από τα ακόλουθα:

(α) Την απαίτηση κατοχής σχετικής άδειας από τους επαγγελματίες φροντιστές ή εκπαιδευτές ζώων, καθώς και τη διαδικασία και τους όρους χορήγησης της εν λόγω άδειας,

(β) τους κτηνιατρικούς ή άλλους ελέγχους, τακτικούς ή έκτακτους, στους οποίους πρέπει να υποβάλλονται τα ζώα γενικά ή ορισμένη κατηγορία ή είδος αυτών για σκοπούς προστασίας της υγείας ή της ευημερίας τους, ή

(γ) τους τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους των υποστατικών, μέσων μεταφοράς ή χώρων όπου κρατούνται ή μεταφέρονται ζώα γενικά ή ορισμένη κατηγορία ή είδος αυτών·

(δ) την απαίτηση κατοχής σχετικής άδειας των υποστατικών που δεν επιδεικνύουν σημαντικό αριθμό άγριων ζώων ή ειδών άγριων ζώων στο κοινό, καθώς και τη διαδικασία και τους όρους χορήγησης της εν λόγω άδειας.

(2) Όταν διάταγμα δυνάμει του εδαφίου (1)(α) εκδίδεται και βρίσκεται σε ισχύ, απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να ασκεί το επάγγελμα του φροντιστή ή εκπαιδευτή της καθοριζόμενης στο διάταγμα κατηγορίας ή του είδους ζώου κατά παράβαση του εν λόγω διατάγματος.