Έκδοση υπουργικών διαταγμάτων

7.-(1) Οποτεδήποτε καταστεί αναγκαίο για σκοπούς προστασίας της υγείας και ευημερίας των ζώων, ο Υπουργός μπορεί να εκδίδει γενικά ή ειδικά διατάγματα, ανάλογα με την περίπτωση, τα οποία δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και με τα οποία ρυθμίζονται θέματα ή επιβάλλονται υποχρεώσεις αναφορικά με όλα ή οποιαδήποτε από τα ακόλουθα:

(α) Την απαίτηση κατοχής σχετικής άδειας από τους επαγγελματίες φροντιστές ή εκπαιδευτές ζώων, καθώς και τη διαδικασία και τους όρους χορήγησης της εν λόγω άδειας,

(β) τους κτηνιατρικούς ή άλλους ελέγχους, τακτικούς ή έκτακτους, στους οποίους πρέπει να υποβάλλονται τα ζώα γενικά ή ορισμένη κατηγορία ή είδος αυτών για σκοπούς προστασίας της υγείας ή της ευημερίας τους, ή

(γ) τους τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους των υποστατικών, μέσων μεταφοράς ή χώρων όπου κρατούνται ή μεταφέρονται ζώα γενικά ή ορισμένη κατηγορία ή είδος αυτών.

(2) Όταν διάταγμα δυνάμει του εδαφίου (1)(α) εκδίδεται και βρίσκεται σε ισχύ, απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να ασκεί το επάγγελμα του φροντιστή ή εκπαιδευτή της καθοριζόμενης στο διάταγμα κατηγορίας ή του είδους ζώου κατά παράβαση του εν λόγω διατάγματος.