Χρήση ζώων για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς

8.-(1) Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ζωντανών ζώων για εκπαιδευτικούς σκοπούς, εκτός κατόπιν άδειας της αρμόδιας αρχής, που χορηγείται μόνο σε περιπτώσεις που αυτό κρίνεται αναγκαίο μέσο επαγγελματικής εκπαίδευσης.

(2) Η χρησιμοποίηση ζωντανών ζώων για ερευνητικούς και πειραματικούς σκοπούς απαγορεύεται, εκτός αν γίνεται μέσα στα πλαίσια του περί Ζώων (Έλεγχος Πειραμάτων) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.