Μεταφορά ζώων

12.-(1) Οποιαδήποτε μεταφορά ζώων πρέπει να διεξάγεται κάτω από τέτοιες συνθήκες, ώστε αυτά να προστατεύονται από άσκοπη ταλαιπωρία και τραυματισμό.

(2) Κανονισμοί μπορούν να ρυθμίσουν ειδικότερα τη φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση, παροχή νερού, τροφής και επίβλεψη των μεταφερόμενων ή αποστελλόμενων ζώων, καθώς και τη διαρρύθμιση και κατασκευή των μέσων μεταφοράς.