Εγκαθίδρυση Επαρχιακών Επιτροπών ευημερίας ζώων

19.-(1) Για κάθε Επαρχία της Δημοκρατίας εγκαθιδρύεται μια Επιτροπή Ευημερίας Ζώων με σκοπό την υποβοήθηση του έργου των αστυνομικών αρχών και των άλλων αρμόδιων φορέων για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων.

(2) Τα μέλη της κάθε Επαρχιακής Επιτροπής είναι εννέα και διορίζονται από τον Υπουργό από πρόσωπα τα οποία υποδεικνύονται από τους κατά τόπους εγγεγραμμένους συνδέσμους προστασίας ζώων, τις αγροτικές οργανώσεις, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και τον Παγκύπριο Κτηνιατρικό Σύλλογο.

(3) Ex officio μέλος κάθε Επαρχιακής Επιτροπής είναι ο Επαρχιακός Κτηνιαρικός Λειτουργός που ορίζει ο Υπουργός.