Επαρχιακές Επιτροπές

19.-(1) Σε κάθε επαρχία ιδρύεται Επαρχιακή Επιτροπή της οποίας οι εξουσίες εκτείνονται εντός των ορίων ευθύνης του οικείου Επαρχιακού Κτηνιατρικού Γραφείου.

(2) Η Επαρχιακή Επιτροπή έχει εξουσία-

(α) να εισηγείται στην Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή τη λήψη νομοθετικών, διοικητικών ή άλλων μέτρων, με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(β) να διεξάγει έρευνες και να συλλέγει πληροφορίες που κατά την κρίση της θεωρούνται απαραίτητες για τη διασφάλιση και βελτίωση της προστασίας και ευημερίας των ζώων·

(γ) να υποστηρίζει την αρμόδια αρχή, τις αστυνομικές αρχές, όπως και οποιουσδήποτε άλλους αρμόδιους φορείς για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων· και

(δ) να υλοποιεί δράσεις που ανατίθενται σε αυτήν από την Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή:

Νοείται ότι, για οποιεσδήποτε δράσεις, προγράμματα ή ενέργειες ανατίθενται από την Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή στις Επαρχιακές Επιτροπές ή/και οι οποίες εφαρμόζονται από αυτές και αφορούν σε άσκηση κτηνιατρικής πράξης, λαμβάνεται έγκριση από την αρμόδια αρχή, αφού προηγουμένως ληφθεί υπόψη η άποψη του Κτηνιατρικού Συμβουλίου Κύπρου.

(3)(α) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (2), σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί ότι ζώο υφίσταται ή διατρέχει κίνδυνο να υποστεί αχρείαστη ταλαιπωρία, πόνο ή τραυματισμό, κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων, η Επαρχιακή Επιτροπή έχει εξουσία να διερευνήσει το θέμα αμέσως και να ενημερώσει την αρμόδια αρχή.

(β) Η Επαρχιακή Επιτροπή συμβουλεύει τον ιδιοκτήτη, κάτοχο ή φύλακα για τη φύλαξη του ζώου και εισηγείται τη λήψη των αναγκαίων διορθωτικών ή βελτιωτικών μέτρων, τάσσοντας σε αυτόν προθεσμία συμμόρφωσης.

(γ) Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης, κάτοχος ή φύλακας του ζώου δεν συμμορφώνεται και δεν εφαρμόζει τα αναγκαία διορθωτικά ή βελτιωτικά μέτρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (β), εντός της ταχθείσας προθεσμίας, η Επαρχιακή Επιτροπή συντάσσει έκθεση αναφορικά με την κατάσταση και τα μέτρα που είχε εισηγηθεί και αποστέλλει αυτήν στις αστυνομικές αρχές, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή.

(4) Η συγκρότηση της Επαρχιακής Επιτροπής καθορίζεται από τον Υπουργό  με γνωστοποίησή του, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(5) Τα μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής είναι τα ακόλουθα:

(α) Ο Επαρχιακός Κτηνιατρικός Λειτουργός ή άλλος Κτηνιατρικός Λειτουργός, ο οποίος ορίζεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή,

(β) ένας Κτηνιατρικός Λειτουργός του Επαρχιακού Κτηνιατρικού Γραφείου,

(γ) ένας εκπρόσωπος της Αστυνομίας Κύπρου,

(δ) δύο κτηνίατροι, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται από το Κτηνιατρικό Συμβούλιο Κύπρου και ο άλλος από τους εγγεγραμμένους φορείς κτηνιάτρων,

(ε) δύο εκπρόσωποι των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή, των κατά τόπους αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, των κτηνιατρικών συλλόγων και του Κτηνιατρικού Συμβουλίου Κύπρου, και

(στ) τρεις εκπρόσωποι οργανώσεων προστασίας ζώων, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή, των κατά τόπους αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, των κτηνιατρικών συλλόγων και του Κτηνιατρικού Συμβουλίου Κύπρου.

(6)(α) Η θητεία των μελών της Επαρχιακής Επιτροπής είναι τριετής με δικαίωμα επαναδιορισμού των μελών της, εκτός των προβλεπομένων στις παραγράφους (δ) και (στ) του εδαφίου (4) μελών, τα οποία δύναται να επαναδιορισθούν για ακόμη μία μόνο θητεία.

(β) Τα μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής προσφέρουν  τις υπηρεσίες τους αμισθί.

(γ) Ο Υπουργός έχει εξουσία να τερματίζει οποτεδήποτε το διορισμό οποιουδήποτε μέλους της Επαρχιακής Επιτροπής με αιτιολογημένη απόφασή του:

Νοείται ότι, τα μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών δύναται να υποβάλουν, γραπτώς, την παραίτησή τους στον Υπουργό.

(δ) Κενωθείσα θέση πληρούται αμέσως από τον Υπουργό με το διορισμό άλλου προσώπου για το υπόλοιπο της θητείας.

(7)(α) Ως πρόεδρος κάθε Επαρχιακής Επιτροπής ορίζεται ο Επαρχιακός Κτηνιατρικός Λειτουργός ή Κτηνιατρικός Λειτουργός ο οποίος ορίζεται από τον Διευθυντή, δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (5), τα μέλη δε εκάστης Επαρχιακής Επιτροπής εκλέγουν μεταξύ τους τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία:

Νοείται ότι, η Επαρχιακή Επιτροπή δεν συνεδριάζει σε περίπτωση που απουσιάζει ταυτόχρονα ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος αυτής.

(β) Ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής και, σε περίπτωση απουσίας αυτού, ο Αντιπρόεδρος και τουλάχιστον πέντε (5) άλλα μέλη αυτής συνιστούν απαρτία.

(γ) Οι αποφάσεις της Επαρχιακής Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδρίας έχει νικώσα ψήφο.

(δ) Ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής και, σε περίπτωση απουσίας αυτού, ο Αντιπρόεδρος συγκαλεί συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες ή/και όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο ή/και του ζητηθεί, γραπτώς, από δύο (2) τουλάχιστον μέλη αυτής.

(ε) Σε κάθε συνεδρίαση της Επαρχιακής Επιτροπής τηρούνται πρακτικά, τα οποία επικυρώνονται κατά την αμέσως επόμενη συνεδρίαση αυτής και ακολούθως υπογράφονται από τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης.

(στ) Κάθε μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής οφείλει, σε  περίπτωση άμεσου ή έμμεσου συμφέροντός του από την έκβαση υπό συζήτηση θέματος, να υποβάλει δήλωση εξαίρεσής του πριν από την έναρξη της οικείας συνεδρίας και, σε τέτοια περίπτωση, η Επαρχιακή Επιτροπή αποφασίζει σχετικά.

(ζ) Η Επαρχιακή Επιτροπή δύναται να καλεί στις συνεδρίες της χωρίς δικαίωμα ψήφου οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου οι απόψεις ή εξειδικευμένες γνώσεις για συγκεκριμένο θέμα κρίνονται χρήσιμες ή αναγκαίες για το έργο της.

(8)(α) Η Επαρχιακή Επιτροπή για σκοπούς άσκησης των εξουσιών της και υλοποίησης των δράσεων που της ανατίθενται από την Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή, όπως και για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της, τηρεί ταμείο, οι πόροι του οποίου προέρχονται από κονδύλια της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής, καθώς και από δωρεές, εισφορές ή κληροδοτήματα.

(β) Η διαχείριση του ταμείου της Επαρχιακής Επιτροπής τελεί υπό την ευθύνη και τον έλεγχο αυτής, οι δε λογαριασμοί εσόδων και εξόδων της υπόκεινται σε ετήσιο λογιστικό έλεγχο, σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες λογιστικού ελέγχου των βιβλίων και λογαριασμών των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου:

Νοείται ότι, ο Γενικός Ελεγκτής ή/και η αρμόδια αρχή έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα λογιστικά και άλλα αρχεία τα οποία σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με τις οικονομικές συναλλαγές της Επαρχιακής Επιτροπής:

Νοείται περαιτέρω ότι, για την αποδοχή κληροδοτημάτων ή/και δωρεών προς Επαρχιακή Επιτροπή που αφορούν σε ακίνητη περιουσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α), αρμοδιότητα έχει η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή.

(9) Η Επαρχιακή Επιτροπή, μετά τη λήξη εκάστου έτους και εντός του πρώτου τετραμήνου του επόμενου έτους,  υποβάλλει στην Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, καθώς και οικονομικό απολογισμό και ισολογισμό:

Νοείται ότι, η Επαρχιακή Επιτροπή παρέχει στην Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί από αυτήν.