Δημιουργία χώρων σίτισης και πόσης αδέσποτων ζώων

18Α. Οι αρμόδιες τοπικές αρχές δύναται να καθορίζουν ειδικούς χώρους σίτισης και πόσης αδέσποτων ζώων εντός των δημοτικών ή κοινοτικών ορίων της περιοχής όπου ασκούν τις αρμοδιότητές τους.