Ελάττωση του αριθμού των αδέσποτων ζώων

18.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου σχετικού νόμου, όταν η αύξηση του αριθμού των αδέσποτων ζώων εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, η αρμόδια αρχή μπορεί να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την ελάττωση του αριθμού αυτού στα οικολογικά αποδεκτά επίπεδα και πάντοτε μέσα στα πλαίσια προγραμμάτων που θα εγκρίνονται εκάστοτε από την αρμόδια αρχή.

(2) Σε περίπτωση άμεσου κινδύνου εξάπλωσης μολυσματικών ασθενειών που απειλεί είτε τον άνθρωπο είτε τα ζώα, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση στην αρμόδια αρχή να συλλαμβάνει, κρατεί στειρώνει ή θανατώνει αδέσποτα ζώα σε εφαρμογή των εκάστοτε ισχυόντων προγραμμάτων δυνάμει του περί της Υγείας των Ζώων Νόμου.

(3) Η σύλληψη, κράτηση, στείρωση ή θανάτωση των αδέσποτων ζώων γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε καθορισμένες διαδικασίες.

(4) Η κατοχή και χρήση παγίδων ή άλλων μέσων για τη σύλληψη αδέσποτων ζώων απαγορεύεται, εκτός εάν η κατοχή και χρήση τους γίνεται από εξουσιοδοτημένο από την αρμόδια αρχή φορέα ή πρόσωπο:

Νοείται ότι, οι παγίδες και τα άλλα μέσα που χρησιμοποιούνται για τη σύλληψη αδέσποτων ζώων πρέπει να είναι τέτοιας φύσης και κατασκευής, ώστε να μην προκαλούν τραυματισμό ή φυσικό πόνο στα ζώα κατά τη σύλληψή τους ή κατά την επαφή τους με αυτά.

(5) Σε περίπτωση που ζώο περιέρχεται στον έλεγχο της αρμόδιας αρχής ή των Επαρχιακών Επιτροπών και το οποίο πιθανόν να φέρει σύστημα ατομικής αναγνώρισης/σήμανσης, καταβάλλεται προσπάθεια για τον εντοπισμό του ιδιοκτήτη αυτού.