Ελάττωση του αριθμού των αδέσποτων ζώων

18.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου σχετικού νόμου, όταν η αύξηση του αριθμού των αδέσποτων ζώων εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, η αρμόδια αρχή μπορεί να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την ελάττωση του αριθμού αυτού στα οικολογικά αποδεκτά επίπεδα και πάντοτε μέσα στα πλαίσια προγραμμάτων που θα εγκρίνονται εκάστοτε από την αρμόδια αρχή.

(2) Σε περίπτωση άμεσου κινδύνου εξάπλωσης μολυσματικών ασθενειών που απειλεί είτε τον άνθρωπο είτε τα ζώα, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση στην αρμόδια αρχή να συλλαμβάνει, κρατεί στειρώνει ή θανατώνει αδέσποτα ζώα σε εφαρμογή των εκάστοτε ισχυόντων προγραμμάτων δυνάμει του περί Μεταδοτικών Νόσων των Ζώων Νόμου του 1987.

(3) Η σύλληψη, κράτηση, στείρωση ή θανάτωση των αδέσποτων ζώων γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε καθορισμένες διαδικασίες.