Θεραπευτική αγωγή

13.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Ασκήσεως της Κτηνιατρικής Νόμου, οποιαδήποτε επέμβαση σε ζώο, η οποία εύλογα αναμένεται να προκαλέσει άγχος, αγωνία ή πόνο πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο από κτηνίατρο.

(2) Χειρουργικές επεμβάσεις σε ζώα οι οποίες εύλογα αναμένεται να προκαλέσουν πόνο πρέπει να γίνονται κάτω από συνθήκες γενικής ή τοπικής αναισθησίας, εκτός αν αυτό αντενδείκνυται θεραπευτικά.

(3) Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εξαιρούνται οι πειραματικές διαδικασίες που διεξάγονται δυνάμει του περί Ζώων (Έλεγχος Πειραμάτων) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.