Κανονισμοί αναφορικά με επεμβάσεις σε ζώα

14. Κανονισμοί μπορούν, ειδικότερα, να ρυθμίζουν, να περιορίζουν ή να απαγορεύουν τη διενέργεια ορισμένων μορφών επεμβάσεων σε ζώα με σκοπό την περαιτέρω διασφάλιση της υγείας και ευημερίας των ζώων και μπορούν να προβλέπουν δικαιολογημένες εξαιρέσεις από τις απαγορεύσεις αυτές.