Δικαιοδοσία Επιτροπών

23. Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή ασκεί τις ανατεθημένες δυνάμει του παρόντος Νόμου και των σχετικών Κανονισμών αρμοδιότητες και εξουσίες της εντός των διοικητικών ορίων της κάθε Επαρχίας για την οποία έχει συσταθεί.