Έναρξη ισχύος

34. Ο παρών Νόμος θα αρχίσει να ισχύει σε ημερομηνία που θα καθορισθεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και που θα γνωστοποιηθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.