Καταργήσεις και επιφυλάξεις

33.-(1) Ο περί Προστασίας των Ζώων Νόμος καταργείται από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(2) Οι περί Προστασίας των Ζώων Κανονισμοί, οι οποίοι εκδόθηκαν δυνάμει του πιο πάνω καταργούμενου Νόμου, θα συνεχίσουν να ισχύουν και μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου σαν να είχαν εκδοθεί δυνάμει του παρόντος Νόμου, μέχρις ότου καταργηθούν από Κανονισμούς που θα εκδοθούν δυνάμει του παρόντος Νόμου.