Ίδρυση Συντονιστικής Επιτροπής Ευημερίας των Ζώων

26Α.—(1) Καθιδρύεται Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Ευημερίας των Ζώων η οποία αποτελείται από—

(α) Το Διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ως εκ της θέσης του·

(β) τον κτηνιατρικό λειτουργό ο οποίος ορίζεται από την αρμόδια αρχή ως υπεύθυνος για θέματα ευημερίας των ζώων

(γ) έναν εκπρόσωπο από κάθε Επαρχιακή Επιτροπή Ευημερίας των Ζώων, ο οποίος εκλέγεται από την οικεία Επαρχιακή Επιτροπή.

(2) Πρόεδρος της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Ευημερίας των Ζώων είναι ο Διευθυντής Κτηνιατρικών Υπηρεσιών:

Νοείται ότι σε περίπτωση απουσίας εκτός της Δημοκρατίας, ασθένειας ή άλλου επαγγελματικού κωλύματος του Προέδρου να ασκήσει τα καθήκοντά του, τα καθήκοντα αυτού στην Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Ευημερίας των Ζώων, θα ασκεί ο κτηνιατρικός λειτουργός ο οποίος ορίζεται από την αρμόδια αρχή ως υπεύθυνος για θέματα ευημερίας των ζώων.

(3) Ο πρόεδρος και τρία παρόντα μέλη αποτελούν απαρτία.

(4) Οι αποφάσεις της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Ευημερίας των Ζώων λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, και σε περίπτωση ισοψηφίας ο πρόεδρος έχει δεύτερη ψήφο.

(5) Με τα έξοδα λειτουργίας της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Ευημερίας των Ζώων επιβαρύνονται τα ταμεία των Επαρχιακών Επιτροπών Ευημερίας των Ζώων εξίσου.

(6) Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Ευημερίας των Ζώων δύναται να ρυθμίζει με απόφασή της τον τρόπο λειτουργίας της και τις εσωτερικές της διαδικασίες.

(7) Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Ευημερίας των Ζώων έχει αρμοδιότητα και εξουσία να—

(α) Χειρίζεται θέματα γενικότερης πολιτικής μέσω του συντονισμού των δραστηριοτήτων των Επαρχιακών Επιτροπών Ευημερίας των Ζώων και εκδίδει σχετικές οδηγίες για το σκοπό αυτό·

(β) οργανώνει επιμορφωτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια για τα μέλη των οργανώσεων προστασίας των ζώων, τους ιδιοκτήτες και τους εμπλεκομένους με την εκπαίδευση, τη φροντίδα, τη μεταφορά, τη σφαγή και την εμπορία ζώων·

(γ) προωθεί την έρευνα και συνεργασία με διεθνείς οργανώσεις ή οργανισμούς σε θέματα προστασίας και ευημερίας των ζώων

(δ) εκπροσωπεί παγκύπρια τις Επαρχιακές Επιτροπές Ευημερίας των Ζώων σε συνέδρια, σεμινάρια ή άλλες εκδηλώσεις που γίνονται σε συνεργασία με μη κυβερνητικούς διεθνείς οργανισμούς.