Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή

26Α.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ιδρύεται Επιτροπή με παγκύπριο χαρακτήρα, η οποία καλείται «Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή», με εξουσία-

(α) να συμβουλεύει τον Υπουργό για θέματα προστασίας και ευημερίας των ζώων·

(β) να εισηγείται στον Υπουργό τη λήψη  νομοθετικών, διοικητικών και άλλων μέτρων, με σκοπό τη βελτίωση της προστασίας και ευημερίας των ζώων·

(γ) να διενεργεί ή να αναθέτει έρευνες, δράσεις ή προγράμματα και να συλλέγει πληροφορίες που, κατά την κρίση της, θεωρούνται απαραίτητες για τη διασφάλιση και βελτίωση της προστασίας και ευημερίας των ζώων:

Νοείται ότι, για την εκπόνηση δράσεων που αφορούν στην άσκηση κτηνιατρικής πράξης λαμβάνεται έγκριση από την αρμόδια αρχή, αφού προηγουμένως ληφθεί υπόψη η άποψη του Κτηνιατρικού Συμβουλίου Κύπρου·

(δ) να αναθέτει δράσεις, να συντονίζει, να εποπτεύει και να ασκεί έλεγχο επί των Επαρχιακών Επιτροπών και να εκδίδει τις σχετικές για τον σκοπό αυτό οδηγίες:

Νοείται ότι, για οποιεσδήποτε δράσεις, προγράμματα ή ενέργειες ανατίθενται από την Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή στις Επαρχιακές Επιτροπές ή/και εφαρμόζονται από τις Επαρχιακές Επιτροπές και αφορούν στην άσκηση κτηνιατρικής πράξης, λαμβάνεται έγκριση από την αρμόδια αρχή, αφού προηγουμένως ληφθεί υπόψη η άποψη του Κτηνιατρικού Συμβουλίου Κύπρου·

(ε) να προωθεί την έρευνα, τη συνεργασία και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με διεθνείς οργανώσεις ή οργανισμούς ή με αντίστοιχες με αυτήν επιτροπές άλλων χωρών που είναι αρμόδιες για θέματα προστασίας και ευημερίας των ζώων∙ και

(στ) να αξιοποιεί τον υποστηρικτικό ρόλο των εθελοντών στις δράσεις της.

(2) Ο Υπουργός, προτού προχωρήσει στη λήψη  μέτρων που αφορούν στην προστασία και ευημερία των ζώων, λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής.

(3) Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή απαρτίζεται από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και από το Διευθυντή, καθώς και από άλλα μέλη τα οποία διορίζονται από τον Υπουργό με γνωστοποίησή του, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ως ακολούθως:

(α) Έναν Κτηνιατρικό Λειτουργό, ο οποίος ορίζεται από την αρμόδια αρχή,

(β) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών,

(γ) έναν εκπρόσωπο της Αστυνομίας Κύπρου,

(δ) έναν εκπρόσωπο του Τμήματος Περιβάλλοντος,

(ε) έναν εκπρόσωπο του Τμήματος Γεωργίας,

(στ) έναν εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας,

(ζ) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Δήμων Κύπρου,

(η) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου,

(θ) δύο κτηνίατρους, εκ των οποίων ο ένας είναι εκπρόσωπος του Κτηνιατρικού Συμβουλίου Κύπρου και ο άλλος εκπρόσωπος εγγεγραμμένου φορέα κτηνιάτρων,

(ι) τρεις εκπροσώπους εγγεγραμμένων οργανώσεων προστασίας ζώων,

(ια) έναν εκπρόσωπο του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων,

(ιβ) έναν εκπρόσωπο του Επιτρόπου Περιβάλλοντος, και

(ιγ) έναν εκπρόσωπο από κάθε Επαρχιακή Επιτροπή.

(4)(α) Η θητεία των μελών της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής είναι τριετής, με δικαίωμα επαναδιορισμού των μελών της, εκτός των μελών αυτής που δεν προέρχονται από το δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τα οποία δύναται να επαναδιορισθούν για ακόμη μία μόνο θητεία.

(β) Τα μέλη της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής παρέχουν τις υπηρεσίες τους αμισθί.

(γ) Ο Υπουργός κέκτηται εξουσία να τερματίζει οποτεδήποτε το διορισμό οποιουδήποτε μέλους της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής με αιτιολογη-μένη απόφασή του:

Νοείται ότι, τα μέλη της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν γραπτώς την παραίτησή τους στον Υπουργό.

(δ) Κενωθείσα θέση πληρούται αμέσως με το διορισμό άλλου προσώπου για το υπόλοιπο της εναπομείνασας θητείας.

(5)(α) Ως πρόεδρος της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής ορίζεται ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και ως Αντιπρόεδρος αυτής ο Διευθυντής.

(β) Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή δεν συνεδριάζει σε περίπτωση ταυτόχρονης απουσίας του Προέδρου και του Αντιπροέδρου αυτής:

Νοείται ότι, ο Πρόεδρος και, σε περίπτωση απουσίας του, ο Αντιπρόεδρος αυτής και τουλάχιστον έντεκα (11) άλλα μέλη της συνιστούν απαρτία.

(γ) Οι αποφάσεις της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδρίας έχει νικώσα ψήφο.

(δ) Ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής ή, σε περί-πτωση απουσίας αυτού, ο Αντιπρόεδρός της συγκαλεί αυτή σε συνεδρία τουλάχιστον μία φορά κάθε έξι (6) μήνες ή όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο και/ή του ζητηθεί, γραπτώς, από τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη.

(ε) Σε κάθε συνεδρίαση της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής τηρούνται πρακτικά, τα οποία επικυρώνονται κατά την έναρξη της επόμενης συνεδρίασης και υπογράφονται από τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης.

(στ) Κάθε μέλος, σε περίπτωση άμεσου ή έμμεσου συμφέροντός του από την έκβαση υπό συζήτηση θέματος, υποχρεούται πριν από την έναρξη της συζήτησης του οικείου θέματος σε δήλωση εξαίρεσής του, σε τέτοια δε περίπτωση η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή αποφασίζει σχετικά.

(ζ) Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή δύναται να καλεί στις συνεδρίες της χωρίς δικαίωμα ψήφου οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου οι απόψεις ή οι εξειδικευμένες γνώσεις για συγκεκριμένο θέμα κρίνονται  χρήσιμες ή αναγκαίες για το έργο της.

(η) Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή ρυθμίζει τον τρόπο λειτουργίας και τις εσωτερικές διαδικασίες τόσο της ιδίας όσο και των Επαρχιακών Επιτροπών με εσωτερικούς κανονισμούς.

(6)(α) Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή για την άσκηση των εξουσιών της και την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της τηρεί ταμείο, οι πόροι του οποίου προέρχονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, καθώς και από κρατικές χορηγίες,  δωρεές, εισφορές ή κληροδοτήματα.

(β) Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή, με την έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, αποδέχεται δωρεές ή κληροδοτήματα και υποβάλλει προς τον Υπουργό Οικονομικών ετήσια έκθεση διαχείρισής τους:

Νοείται ότι, ο Γενικός Ελεγκτής δύναται να διενεργεί έλεγχο επ’ αυτών.

(γ) Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή έχει εξουσία, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να παρέχει στις Επαρχιακές Επιτροπές κονδύλια για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών και Διαταγμάτων.

(δ) Η διαχείριση του ταμείου της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής τελεί υπό την ευθύνη και τον έλεγχο αυτής, οι δε λογαριασμοί εσόδων και εξόδων της υπόκεινται σε ετήσιο λογιστικό έλεγχο, σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες λογιστικού ελέγχου των βιβλίων και λογαριασμών των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου:

Νοείται ότι, ο Γενικός Ελεγκτής ή/και η αρμόδια αρχή έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα λογιστικά και άλλα αρχεία τα οποία σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με τις οικονομικές συναλλαγές της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής.

(7) Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή, μετά τη λήξη κάθε έτους και εντός του πρώτου εξαμήνου του επομένου έτους, υποβάλλει στον Υπουργό ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, όπως και οικονομικό απολογισμό και ισολογισμό.