Πόροι και ταμεία των Επιτροπών

22.-(1) Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή, με σκοπό την κάλυψη των δημιουργούμενων δαπανών λειτουργίας της, θα μεριμνήσει για τη σύσταση ιδίου ταμείου, οι πόροι του οποίου θα προέρχονται αποκλειστικά από δωρεές, εισφορές ή κληροδοτήματα, καθώς και από ετήσιες κυβερνητικές χορηγίες.

(2) Η διαχείριση του ταμείου γίνεται υπό την ευθύνη και τον έλεγχο κάθε Επιτροπής, οι δε λογαριασμοί εσόδων και εξόδων υπόκεινται σε ετήσιο λογιστικό έλεγχο, σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες λογιστικού ελέγχου των βιβλίων και λογαριασμών των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου.