Εξουσίες αρμόδιας αρχής και αστυνομικών αρχών

31.-(1) Για σκοπούς εφαρμογής και ελέγχου της τήρησης των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων, η αρμόδια αρχή και οι αστυνομικές αρχές, από κοινού ή ξεχωριστά, έχουν εξουσία να προβαίνουν σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες:

(α) Να εισέρχονται σε οποιαδήποτε υποστατικά στα οποία υπάρχει εύλογη αιτία να πιστεύεται ότι διατηρούνται, εκτρέφονται, σφάζονται ή περιθάλπονται οποιαδήποτε ζώα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων

(β) κατά την είσοδο τους σε υποστατικά, να συνοδεύονται από ειδήμονες ή άλλα πρόσωπα που θεωρούν αναγκαία στην εκτέλεση των καθηκόντων τους

(γ) να επιθεωρούν, εξετάζουν και ελέγχουν οποιαδήποτε ζώα ή οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις και εξοπλισμούς που βρίσκονται στα υποστατικά στα οποία εισέρχονται και να προβαίνουν σε τέτοιες έρευνες και λήψη φωτογραφιών οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για τη διαπίστωση διάπραξης αδικήματος ή παράβασης δυνάμει του παρόντος Νόμου

(δ) να ζητούν από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο των υποστατικών την παρουσίαση για επιθεώρηση οποιωνδήποτε βιβλίων ή εγγράφων τα οποία έχουν εύλογη αιτία να πιστεύουν ότι περιέχουν πληροφορίες σχετικές με το σκοπό της έρευνας που διεξάγουν

(ε) να ζητούν-

(i) Από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο των υποστατικών, ή

(ii) από οποιοδήποτε πρόσωπο που βρίσκεται στα υποστατικά κατά την είσοδο τους, ή

(iii) από οποιοδήποτε πρόσωπο για το οποίο έχουν εύλογη αιτία να πιστεύουν ότι έχει απασχοληθεί στα υποστατικά ή είχε σχέση με τις διεξαγόμενες σ’ αυτά δραστηριότητες οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια των προηγούμενων τριών μηνών,

να δώσει οποιεσδήποτε πληροφορίες που μπορεί να έχει ή στις οποίες έχει πρόσβαση και που είναι σχετικές με το σκοπό της διερεύνησης που διεξάγουν

(στ) να παίρνουν από τα υποστατικά και να μεταφέρουν οποιοδήποτε ζώο, αντικείμενο ή δείγμα οποιασδήποτε ουσίας που δυνατόν να απαιτείται για σκοπούς περαιτέρω διερεύνησης ή μαρτυρίας για τη χρησιμοποίηση τους σε ποινική διαδικασία ή

(ζ) να προβαίνουν σε συντηρητική κατάσχεση και/ή κατακράτηση οποιουδήποτε ζώου σε σχέση με το οποίο υπάρχει εύλογη υποψία ότι έχει διαπραχθεί αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου, με σκοπό την προσωρινή ανάθεση της φροντίδας του σε άλλο υποστατικό υπό την ευθύνη κατάλληλου κατά την κρίση της αρμόδιας αρχής προσώπου μέχρις ότου η τύχη του ζώου και οι δαπάνες συντήρησης του αποφασιστούν οριστικά από το δικαστήριο που εκδικάζει το σχετικό αδίκημα

(η) αν η κατάσχεση και/ή κατακράτηση του ζώου δυνάμει της παραγράφου (ζ) είναι πρακτικά αδύνατη, να θέτουν υπό τον αποκλειστικό έλεγχο τους το συγκεκριμένο υποστατικό ή μέρος αυτού με σκοπό την προσωρινή ανάθεση της επί τόπου φροντίδας του ζώου σε κατάλληλο κατά την κρίση της αρμόδιας αρχής πρόσωπο, μέχρις ότου η τύχη αυτού και οι δαπάνες συντήρησης του αποφασιστούν οριστικά από δικαστήριο που εκδικάζει το σχετικό αδίκημα

Νοείται ότι, αν το εν λόγω ζώο βρίσκεται σε μη αναστρέψιμη κακή κατάσταση υγείας, ώστε οποιαδήποτε προσπάθεια παράτασης ή διατήρησης αυτού εν ζωή θα ήταν ασυμβίβαστη με ένα εύλογα αποδεκτό επίπεδο ευημερίας του ζώου, ή θα αποτελούσε άμεσο κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια ανθρώπων ή άλλων ζώων, η αρμόδια αρχή δύναται, κατόπιν κοινής εισήγησης δύο κτηνιατρικών λειτουργών του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, να διατάξει την άμεση θανάτωση του ζώου, με τη χρήση μιας από τις γενικά αποδεκτές μεθόδους ευθανασίας

(θ) να προβαίνουν γενικά σε οποιαδήποτε άλλη πράξη ή ενέργεια που κρίνεται εύλογη και πρόσφορη για την εκπλήρωση των σκοπών του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων.

(1α) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή διαπιστώσει παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή Διαταγμάτων από τον κύριο, κάτοχο ή φύλακα ζώου, έχει εξουσία να προβεί σε κατάσχεση του ζώου και σε ανάθεση της φροντίδας αυτού σε άλλο πλέον, κατά την κρίση της, κατάλληλο πρόσωπο.

(2) Πρόσωπο το οποίο-

(α) Εσκεμμένα παρεμποδίζει την αρμόδια αρχή ή τις αστυνομικές αρχές στην εκτέλεση ή άσκηση των δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών καθηκόντων ή εξουσιών τους ή

(β) εσκεμμένα παραλείπει να συμμορφωθεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα με οποιαδήποτε οδηγία ή απαίτηση που του δίδεται ή επιβάλλεται νόμιμα από την αρμόδια αρχή ή τις αστυνομικές αρχές σύμφωνα με το εδάφιο (1) ή

(γ) χωρίς εύλογη αιτία παραλείπει να παράσχει οποιαδήποτε άλλη βοήθεια ή πληροφορία την οποία εύλογα ζητά η αρμόδια αρχή ή οι αστυνομικές αρχές προς το σκοπό εκπλήρωσης των καθηκόντων τους δυνάμει του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών,

διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Καμιά διάταξη του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι επιβάλλει σε πρόσωπο την υποχρέωση να απαντήσει σ’ οποιαδήποτε ερώτηση ή να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία με την οποία θα μπορούσε να αυτοενοχοποιηθεί.

(4) Για τους σκοπούς  του παρόντος άρθρου, ο όρος “υποστατικά” σημαίνει-

(α) Τόπο στον οποίο διεξάγεται οποιαδήποτε επιχείρηση, εμπόριο ή επάγγελμα που έχει σχέση με τη διατήρηση, εκτροφή, αναπαραγωγή, σφαγή, χρήση ζώων για εκπαιδευτικούς ή επιστημονικούς σκοπούς, ή περίθαλψη ζώων,

(β) τόπο στον οποίο φυλάσσονται οποιαδήποτε βιβλία ή άλλα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή επιχείρησης, εμπορίου ή επαγγέλματος όπως αναφέρεται στο (α) ανωτέρω,

(γ) τόπο στον οποίο διατηρούνται, εκτρέφονται, αναπαράγονται, σφάζονται, χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς ή επιστημονικούς σκοπούς, ή περιθάλπονται οποιαδήποτε ζώα,

(δ) κατοικία εφόσον οποιοδήποτε μέρος της χρησιμοποιείται για σκοπούς διεξαγωγής επιχείρησης, εμπορίου ή επαγγέλματος, όπως αναφέρεται στο (α) ανωτέρω, ή για σκοπούς διατήρησης ή εκτροφής οποιουδήποτε ζώου ή ζώων,

και για τους σκοπούς του όρου αυτού “τόπος” περιλαμβάνει όχημα, πλοίο ή αεροσκάφος.