Διοικητικό πρόστιμο

30Α-(1) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι πρόσωπο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με -

(α) διάταξη Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης που αναφέρεται στην Πρώτη Στήλη του Παραρτήματος I και αναφορικά με την οποία καθορίζεται αντίστοιχα κλίμακα διοικητικών προστίμων στην Τρίτη Στήλη του ίδιου Παραρτήματος, ή

(β) διάταξη του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή Διαταγμάτων,

δύναται να επιβάλει στο πρόσωπο αυτό-

(αα) διοικητικό πρόστιμο, στην περίπτωση της παραγράφου (α), το οποίο εμπίπτει σε τέτοια κλίμακα διοικητικών μέτρων, κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (2) και στο Παράρτημα III, ή

(ββ) διοικητικό πρόστιμο, στην περίπτωση της παραγράφου (β), μέχρι πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000,00),

ανάλογα με την φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης.

(2) Έκαστη κλίμακα διοικητικών προστίμων η οποία αναφέρεται στην Πρώτη Στήλη του Παραρτήματος ΙΙΙ περιλαμβάνει οποιοδήποτε διοικητικό πρόστιμο που καθορίζεται αντίστοιχα στη Δεύτερη Στήλη του ιδίου Παραρτήματος.

(3) Προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του εδαφίου (1), ο Διευθυντής ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή του να του επιβάλει τέτοιο διοικητικό πρόστιμο, ενημερώνοντάς το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως και παρέχοντας σε αυτό το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός προθεσμίας πέντε ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης αε αυτό της ειδοποίησης για την πρόσθεση επιβολής του διοικητικού προστίμου.

(4) Ο Διευθυντής επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του εδαφίου (1) με αιτιολογημένη απόφασή του-

(α) Η οποία καθορίζει την παράβαση ή την παράλειψη συμμόρφωσης της σχετικής διάταξης του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών ή Διαταγμάτων ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης· και

(β) την οποία κοινοποιεί  στο επηρεαζόμενο πρόσωπο.

(5) Ο Υπουργός έχει εξουσία να καθορίζει με γραπτές οδηγίες του προς το Διευθυντή τα κριτήρια υπολογισμού του κατά περίπτωση επιβαλλόμενου διοικητικού προστίμου, χωρίς τούτο να επηρεάζει τη διακριτική ευχέρεια του Διευθυντή, την οποία ασκεί εντός των πλαισίων των οδηγιών του Υπουργού, να αποφασίζει ελεύθερα περί του ύψους του διοικητικού προστίμου, με βάση τα κατά περίπτωση πραγματικά περιστατικά.

(6) Πρόσωπο στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δικαιούται, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτό της απόφασης περί επιβολής του διοικητικού προστίμου, να προσβάλει την απόφαση με γραπτή και αιτιολογημένη προσφυγή στον Υπουργό.

(7)  Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή, δυνάμενος να ακούσει τον προσφεύγοντα ή να δώσει σε αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει περαιτέρω γραπτώς τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή και αποφασίζει και κοινοποιεί την απόφασή του σε αυτόν. Ο Υπουργός έχει εξουσία να -

(α) Επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση· ή

(β) ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση· ή

(γ) τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση· ή

(δ)προβεί σε έκδοση νέας απόφασης, σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

(7Α) Το ποσό του επιβληθέντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος  άρθρου, διοικητικού προστίμου εισπράττεται από το Διευθυντή, μόνο εφόσον παρέλθει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής, δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε (75) ημερών, η οποία αρχίζει από την κοινοποίηση της απόφασης περί επιβολής του διοικητικού προστίμου στον επηρεαζόμενο, ενώ, σε περίπτωση που, σύμφωνα με το εδάφιο (6), έχει ασκηθεί προσφυγή στον Υπουργό, από την κοινοποίηση της επί της τοιαύτης προσφυγής απορριπτικής απόφασης του Υπουργού και της από της ημερομηνίας αυτής παρέλευσης περαιτέρω εβδομήντα πέντε (75) ημερών προς άσκηση προσφυγής ενώπιον Διοικητικού Δικαστηρίου, δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος.

(8) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης πληρωμής διοικητικού προστίμου το οποίο επιβλήθηκε δυνάμει του παρόντος άρθρου, ο Διευθυντής λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.