Αυτεπάγγελτη έρευνα και έκθεση από την Επιτροπή

25.-(1) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του άρθρου 24, όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι υπάρχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι οποιαδήποτε ζώα υφίστανται ή διατρέχουν κίνδυνο να υποστούν αχρείαστη ταλαιπωρία, πόνο ή τραυματισμό κατά παράβαση των επιτακτικών ή απαγορευτικών διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων που αφορούν την προστασία και ευημερία των ζώων, αυτή έχει εξουσία να επιληφθεί και να διερευνήσει το θέμα αμέσως.

(2) Υπό το φως της πιο πάνω έρευνας η Επιτροπή, εφόσο αυτό είναι πρακτικά δυνατόν, συμβουλεύει τον ιδιοκτήτη, τον κάτοχο ή τον υπεύθυνο για τη φύλαξη του συγκεκριμένου ζώου ή ζώων και εισηγείται σ’ αυτόν τη λήψη των αναγκαίων διορθωτικών ή βελτιωτικών μέτρων της κατάστασης.

(3) Αν ο ιδιοκτήτης, ο κάτοχος ή ο υπεύθυνος για τη φύλαξη του ζώου ή των ζώων παραλείπει αδικαιολόγητα να συμμορφωθεί και να εφαρμόσει τα μέτρτα μέσα στα χρονικά όρια που έχει τάξει η Επιτροπή, η Επιτροπή ετοιμάζει σχετική έκθεση για την κατάσταση και τα μέτρα που εισηγήθηκε και την αποστέλλει στις αστυνομικές αρχές, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή.