Αδικήματα και ποινές αναφορικά με σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς και σχετικές Κοινοτικές Αποφάσεις

27Α-(1) Οποιοσδήποτε παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με διάταξη Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης-

(α) Που αναφέρεται στην Πρώτη Στήλη του Παραρτήματος Ι, και

(β) αναφορικά με την οποία καθορίζεται αντίστοιχα κλίμακα ποινών  στη Δεύτερη Στήλη του ίδιου Παραρτήματος, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε οποιαδήποτε από τις ποινές οι οποίες εμπίπτουν σε τέτοια κλίμακα ποινών, κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (2) και στο Παράρτημα II, με την επιφύλαξη τυχόν σχετικών διατάξεων της προαναφερόμενης Δεύτερης Στήλης του Παραρτήματος Ι.

(2) Έκαστη κλίμακα ποινών η οποία αναφέρεται στην Πρώτη Στήλη του Παραρτήματος ΙΙ περιλαμβάνει τις ποινές που καθορίζονται αντίστοιχα στη Δεύτερη Στήλη του ιδίου Παραρτήματος.