Κανονισμοί

32.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, καθώς και για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο απαιτεί ή είναι δεκτικό καθορισμού.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί αυτοί μπορούν να περιέχουν διατάξεις αναφορικά με όλα ή με ορισμένα από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τη ρύθμιση της εισαγωγής, εκτροφής, ενσταυλισμού, συντήρησης, διατήρησης εκπαίδευσης, μόνιμης σήμανσης και χρησιμοποίησης ζώων οποιουδήποτε είδους ή κατηγορίας για εμπορικούς, ψυχαγωγικούς, διαφημιστικούς σκοπούς ή για σκοπούς αθλημάτων

(β) τη ρύθμιση της μεταφοράς ζώων εντός ή εκτός της επικράτειας της Δημοκρατίας για οποιοδήποτε σκοπό ή αιτία

(γ) την επιβολή υποχρεωτικής εγγραφής υποστατικών ή χώρων όπου ζώα εκτρέφονται, ενσταυλίζονται, διατηρούνται ή χρησιμοποιούνται για εμπορικούς, ψυχαγωγικούς, διαφημιστικούς σκοπούς ή για σκοπούς αθλημάτων

(δ) την αναισθητοποίηση, θανάτωση ή σφαγή ζώων

(ε) τη σύλληψη, κράτηση, στείρωση, θανάτωση ή άλλη διάθεση αδέσποτων, εγκαταλειμμένων ή λιμοκτονούντων ζώων και την ανάκτηση από τους ιδιοκτήτες αυτών των σχετικών δαπανών

(στ) τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και τα προσόντα των προτιθεμένων να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν ζώα κατόπιν αγοράς, δωρεάς, βράβευσης ή άλλως πως

(ζ) τη ρύθμιση της εισαγωγής, εξαγωγής ή εμπορίας, καθώς και των προϋποθέσεων διατήρησης, εκτροφής άγριων ζώων σε αιχμαλωσία, περιλαμβανομένης της προϋπόθεσης εξασφάλισης προηγούμενης άδειας για την κατοχή τέτοιων ζώων

(η) την επιθεώρηση ζώων και χώρων ενσταυλισμού ή διατήρησης τους σε μόνιμη ή προσωρινή βάση·

(θ) την τροποποίηση οποιουδήποτε Παραρτήματος του παρόντος Νόμου, εξαιρουμένου του Παραρτήματος ΙΙ και του Παραρτήματος ΙΙΙ.

(3) Ο Υπουργός δύναται να καταρτίζει και να εκδίδει, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Κώδικες Πρακτικής, που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για την ειδικότερη ρύθμιση και το χειρισμό θεμάτων που αναφέρονται σε Κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.