Τρόπος λειτουργίας των Επιτροπών

21.-(1) Τα μέλη της κάθε Επαρχιακής Επιτροπής εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα και τον Ταμία.

(2) Για την εγκυρότητα των συνεδριάσεων των Επιτροπών απαιτείται να υπάρχει απαρτία. Η παρουσία τουλάχιστο του ενός δευτέρου του ολικού αριθμού των μελών κατά τις συνεδριάσεις συνιστά απαρτία.

(3) Κατά τις συνεδριάσεις των Επιτροπών θα τηρούνται πρακτικά, στα οποία θα καταχωρούνται οι λαμβανόμενες αποφάσεις, περιλαμβανομένου και του σκεπτικού τους, καθώς και οποιεσδήποτε δηλώσεις  ή απόψεις ειδικών που καλούνται εκάστοτε να βοηθήσουν το έργο των Επιτροπών. Το σχετικό βιβλίο πρακτικών μπορεί  οποτεδήποτε να επιθεωρείται από την αρμόδια αρχή.

(4) Οι αποφάσεις των Επιτροπών λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος ή, στην απουσία αυτού, ο Αντιπρόεδρος θα έχει νικώσα ψήφο.

(5) Κατά τα λοιπά η κάθε Επαρχιακή Επιτροπή μπορεί να καθορίζει με απόφαση της τον τρόπο λειτουργίας της και τις εσωτερικές της διαδικασίες.