Γενικές αρμοδιότητες και εξουσίες των Επιτροπών

24.-(1) Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή έχει αρμοδιότητα, είτε με δική της πρωτοβουλία είτε εφόσον της ζητηθεί, να συμβουλεύει την αρμόδια αρχή για θέματα προστασίας των ζώων, να εισηγείται σ’ αυτή τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της προστασίας και ευημερίας των ζώων και γενικά να βοηθεί την αρμόδια αρχή στην αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων, καθώς και οποιασδήποτε άλλης σχετικής με την προστασία των ζώων νομοθεσίας.

(2) Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή θα παρέχει τη συνδρομή της προς τις αστυνομικές αρχές στη διερεύνηση κάθε περιστατικού παράβασης των προστατευτικών για τα ζώα διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων.