Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης Νόμοι του 1980 έως 2000 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης Νόμοι του 1980 έως (Αρ. 2) του 2000.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου:

“Γενικός Διευθυντής” σημαίνει τον Γενικόν Διευθυντήν τον διοριζόμενον δυνάμει του άρθρου 10·

“κράτος μέλος” σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

“Οργανισμός” σημαίνει τον Οργανισμόν Χρηματοδοτήσεως Στέγης τον συνιστώμενον δυνάμει του άρθρου 3·

“Πρόσωπον μετρίου ή χαμηλού εισοδήματος” σημαίνει παν πρόσωπον καθοριζόμενον ως τοιούτο διά διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου δημοσιευομένου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας·

“Συμβούλιον” σημαίνει το Διοικητικόν Συμβούλιον το διοριζόμενον δυνάμει του άρθρου 6·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργόν Οικονομικών.

Σύστασις και νομική προσωπικότης του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης

3. Διά του παρόντος συνιστάται τραπεζικόν ίδρυμα υπό την επωνυμίαν “Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης”, ο οποίος θα είναι νομικόν πρόσωπον μετ’ εξουσίας να αποκτά, κατέχη και διαθέτη ιδιοκτησίαν, να συνάπτη συμβόλαια, να ενάγη και ενάγηται υπό την ειρημένην επωνυμίαν και να πράττη παν ό,τι είναι αναγκαίον διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

Κεντρικόν Γραφείον και υποκαταστήματα

4. Ο Οργανισμός θα έχη το κεντρικόν αυτού γραφείον εν Λευκωσία, δύναται όμως να συνιστά και υποκαταστήματα εν τη Δημοκρατία.

Κύριος σκοπός του Οργανισμού και εποπτεία και έλεγχος της Κεντρικής Τραπέζης της Κύπρου επί του Οργανισμού

5.-(1) Ο κύριος σκοπός του Οργανισμού είναι η παροχή κατά προτεραιότητα σε πρόσωπα μετρίου ή χαμηλού εισοδήματος, δανείων για στεγαστικούς σκοπούς, καθώς και άλλων ειδών δανείων και διευκολύνσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, ο Οργανισμός δύναται να παραχωρεί δάνεια και άλλες διευκολύνσεις για σκοπούς άλλους από στεγαστικούς, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (δ), (ε), (στ), (ζ), (η), (θ), (ι) και (ια) του εδαφίου (1) του άρθρου 12, καθώς και στην περίπτωση που ενεργεί ως εμπιστευματοδόχος, δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (γ) του εν λόγω εδαφίου.

(2) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου οιονδήποτε δάνειον χορηγούμενον δι’ οιανδήποτε αναγκαίαν διά σκοπούς στεγάσεως, επέκτασιν, μετατροπήν, επιδιόρθωσιν, βελτίωσιν ή εκσυγχρονισμόν ακινήτου ιδιοκτησίας θα θεωρήται ως δάνειον χορηγούμενον διά στεγαστικούς σκοπούς.

(3) Ο Οργανισμός θα ευρίσκεται υπό την εποπτείαν και έλεγχον της Κεντρικής Τραπέζης της Κύπρου δυνάμει και συμφώνως προς τας διατάξεις των περί Κεντρικής Τραπέζης της Κύπρου Νόμων του 1963 και 1979:

Νοείται ότι ο Υπουργός δύναται να απαλλάξη τον Οργανισμόν των διατάξεων του Μέρους VI των περί Κεντρικής Τραπέζης της Κύπρου Νόμων 1963 και 1979 ή οιουδήποτε ετέρου νόμου ρυθμίζοντος τραπεζικάς συναλλαγάς υπό τοιούτους όρους οίους ο Υπουργός ήθελε κρίνει αναγκαίους.

(4) Ο Οργανισμός, κληθείς προς τούτο υπό της Κεντρικής Τραπέζης, οφείλει όπως θέτη εις την διάθεσιν δεόντως εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου της Κεντρικής Τραπέζης προς εξέτασιν τα εις ρευστά διαθέσιμα αυτού και έτερα στοιχεία ενεργητικού, βιβλία, αρχεία, λογαριασμούς και παν έτερον έγγραφον, περιλαμβανομένων και των αφορώντων εις την χορήγησιν δανείων και ετέρων πιστωτικών διευκολύνσεων ως και οιαδήποτε στοιχεία υποβληθέντα προς τον Οργανισμόν εν σχέσει προς τας εργασίας και την οικονομικήν κατάστασιν των οφειλετών του.

Διοικητικόν Συμβούλιον

6.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον διορίζει Διοικητικόν Συμβούλιον του Οργανισμού απαρτιζόμενον εξ επτά μελών:

Νοείται ότι ουδείς δύναται να διορισθή ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εάν είναι διοικητικός σύμβουλος ή υπάλληλος οιασδήποτε τραπέζης, εξαιρέσει της Κεντρικής Τραπέζης Κύπρου, ή οικονομικού ιδρύματος λειτουργούντος εν τη Δημοκρατία ή οιασδήποτε εταιρείας της οποίας αι δραστηριότητες ή τα συμφέροντα συνδέονται προς την ανάπτυξιν γης, εξαιρέσει του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης, του συσταθέντος δυνάμει του περί Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Νόμου του 1980.

(2) Το Υπουργικόν Συμβούλιον κατά τον διορισμόν των μελών του Συμβουλίου ορίζει μεταξύ αυτών τον Πρόεδρον και Αντιπρόεδρον αυτού.

(3) Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής νοουμένου ότι το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται καθ’ οιονδήποτε χρόνον να προβή εις την παύσιν οιουδήποτε μέλους, μετά την οποίαν διορίζεται νέον μέλος διά την μη εκπνεύσασαν περίοδον θητείας του ούτω παυθέντος μέλους.

(4) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται καθ’ οιονδήποτε χρόνον να αποδεχθή την παραίτησιν οιουδήποτε μέλους του Συμβουλίου, μετά την οποίαν διορίζεται νέον μέλος διά την μη εκπνεύσασαν περίοδον θητείας του παραιτηθέντος μέλους.

(5) Επί τω θανάτω οιουδήποτε μέλους του Συμβουλίου, διορίζεται νέον μέλος διά την μη εκπνεύσασαν περίοδον θητείας του αποβιώσαντος μέλους.

(6) Ουδεμία πράξις ή διαδικασία του Συμβουλίου θα θεωρήται άκυρος λόγω της υπάρξεως κενής θέσεως εις το Συμβούλιον.

(7) Εις τα διοριζόμενα μέλη του Συμβουλίου καταβάλλεται εκ των οικονομικών πόρων του Οργανισμού τοιαύτη αντιμισθία και τοιαύτα επιδόματα εξόδων ως το Υπουργικόν Συμβούλιον ήθελε καθορίσει.

Προσωρινοί διορισμοί

7.-(1) Εν περιπτώσει ανικανότητος λόγω ασθενείας ή οιουδήποτε ετέρου προσωρινού κωλύματος ή προσωρινής απουσίας του Προέδρου, ο Αντιπρόεδρος, εφ’ όσον χρόνον συνεχίζεται η τοιαύτη ανικανότης ή απουσία, θα ενεργή ως Πρόεδρος και θα ασκή και εκπληροί απάσας τας αρμοδιότητας του Προέδρου.

(2) Εν περιπτώσει ανικανότητος λόγω ασθενείας ή οιασδήποτε ετέρας προσωρινής απουσίας του Αντιπροέδρου ή οιουδήποτε ετέρου μέλους του Συμβουλίου, το Υπουργικόν Συμβούλιον, δύναται να διορίση έτερον πρόσωπον διά να ενεργή ως Αντιπρόεδρος ή ως μέλος εφ’ όσον χρόνον συνεχίζεται η εν λόγω ανικανότης ή απουσία  και το πρόσωπον τούτο, εφ’ όσον χρόνον ισχύει ο διορισμός του, θα ασκή και εκπληροί απάσας τας αρμοδιότητας του Αντιπροέδρου ή του εν λόγω μέλους.

Συνεδριάσεις του Συμβουλίου

8.-(1) Ο Πρόεδρος ή εν απουσία αυτού, ο Αντιπρόεδρος καλεί συνεδριάσεις των μελών του Συμβουλίου τόσον συχνάκις ως ήθελεν είναι αναγκαίον, οφείλει δε να καλή συνεδρίασιν εάν παρακληθή προς τούτο κατόπιν εγγράφου ειδοποιήσεως υπογραφομένης υπό δύο τουλάχιστον μελών, εντός τριών ημερών από της παραλαβής της ειδοποιήσεως, η δε συνεδρίασις θα πραγματοποιήται εντός δέκα ημερών από της παραλαβής της ειδοποιήσεως.

(2) Εάν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος, αναλόγως της περιπτώσεως, παραλείψη να καλέση συνεδρίασιν ως εν τω προηγουμένω εδαφίω αναφέρεται, δύο οιαδήποτε μέλη δύνανται να καλέσουν τον Πρόεδρον, τον Αντιπρόεδρον και τα μέλη εις συνεδρίασιν δι’ εγγράφου ειδοποιήσεως υπογεγραμμένης υπ’ αυτών.

(3) Η απαιτουμένη απαρτία διά την διεκπεραίωσιν οιασδήποτε εργασίας είναι τέσσερα παρόντα μέλη επιπροσθέτως του προεδρεύοντος της συνεδριάσεως.

(4) Ο Πρόεδρος ή, εν απουσία αυτού, ο Αντιπρόεδρος θα προεδρεύη των εν λόγω συνεδριάσεων. Εν απουσία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, τα παρόντα μέλη δύνανται να επιλέξουν ένα εξ αυτών διά να προεδρεύση της συνεδριάσεως.

(5) Άπαντα τα θέματα ή ζητήματα τα προκύπτοντα εις τινα συνεδρίασιν αποφασίζονται κατά πλειοψηφίαν. Εν περιπτώσει ισοψηφίας, ο προεδρεύων της συνεδριάσεως κέκτηται δευτέραν ή νικώσαν ψήφον.

(6) Το Συμβούλιο δύναται να συστήνει ειδικές επιτροπές, οι οποίες απαρτίζονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο και μέλη του Συμβουλίου, και να εκχωρεί στις επιτροπές αυτές  αρμοδιότητες ή εξουσίες τις οποίες κρίνει αναγκαίες ή πρόσφορες για σκοπούς αποδοτικότερης λειτουργίας του Συμβουλίου ή για σκοπούς συμμόρφωσης προς οποιαδήποτε σχετική νομοθεσία ή οποιαδήποτε σχετική οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

(7) Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και οποιοδήποτε άλλο μέλος του Συμβουλίου δύνανται να συμμετέχουν σε συνεδρίαση του Συμβουλίου ή οποιασδήποτε επιτροπής η οποία συστήνεται δυνάμει του εδαφίου (6) του παρόντος άρθρου, διά της χρήσης τηλεφωνικών ή τηλεοπτικών μέσων ή διά άλλων επικοινωνιακών συστημάτων, νοουμένου ότι παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε πρόσωπο που λαμβάνει μέρος στη συνεδρίαση αυτή να επικοινωνεί με όλους τους άλλους συμμετέχοντες σε κάθε ουσιώδη χρόνο:

Νοείται ότι, οποιαδήποτε ούτως διεξαγομένη συνεδρίαση θεωρείται ως νόμιμη συνεδρίαση του Συμβουλίου και κάθε μέλος του Συμβουλίου που συμμετέχει σε συνεδρίαση κατά τον τρόπο αυτό θεωρείται ως παρών αυτοπροσώπως και δικαιούται να ψηφίζει και να λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό απαρτίας:

Νοείται περαιτέρω ότι, στην πιο πάνω περίπτωση η συνεδρία του Συμβουλίου θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί εκεί που βρίσκεται το πρόσωπο που τηρεί τα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίας:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, οποιαδήποτε ούτως διεξαγομένη συνεδρίαση θεωρείται ως νόμιμη συνεδρίαση του Συμβουλίου, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία και τουλάχιστον το 50% συν ένα εκ των μελών που συμμετέχουν στη συνεδρία έχουν φυσική παρουσία σε αυτήν.

(8) Το Συμβούλιον δύναται να εκδώση εσωτερικούς κανονισμούς ρυθμίζοντας την εσωτερικήν αυτού διαδικασίαν αναφορικώς προς την συγκρότησιν συνεδριάσεων, την δοθησομένην ειδοποίησιν περί των εν λόγω συνεδριάσεων, την κατ’ αυτάς διαδικασίαν, την τήρησιν πρακτικών, καθώς και το άνοιγμα, την τήρησιν, το κλείσιμον και τον λογιστικόν έλεγχον των λογαριασμών.

Αρμοδιότητες του Συμβουλίου

9.-(1) Το Συμβούλιον έχει τον έλεγχον των εργασιών του Οργανισμού και κατευθύνει την γενικήν πολιτικήν τούτου.

(2) Το Συμβούλιον δύναται να εκχωρήση εις οιονδήποτε μέλος αυτού ή εις τον Γενικόν Διευθυντήν οιασδήποτε εξουσίας αυτού δυνάμει και συμφώνως προς τας διατάξεις του Νόμου.

(3) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (2) το Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε λειτουργό ή υπάλληλο του Οργανισμού να παρουσιάζεται σε οποιοδήποτε Κτηματολογικό Γραφείο και εκ μέρους του και για λογαριασμό του να προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια.

Γενικός Διευθυντής και Διευθυνταί

10.-(1) Το Συμβούλιον, τη εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου, διορίζει Γενικόν Διευθυντήν του Οργανισμού.

(2) Ο Γενικός Διευθυντής είναι ο πρώτος εκτελεστικός λειτουργός του Οργανισμού και φέρει την ευθύνην της υλοποιήσεως της πολιτικής τούτου.

(3) Το Συμβούλιον διορίζει ένα ή περισσοτέρους Διευθυντάς υποκειμένους διοικητικώς εις τον Γενικόν Διευθυντήν.

Λειτουργοί και υπάλληλοι

11.-(1) Το Συμβούλιον δύναται να διορίζη ή προσλαμβάνη τοιούτους λειτουργούς και υπαλλήλους του Οργανισμού οίοι είναι αναγκαίοι διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

(2) Ο διορισμός ή η πρόσληψις Διευθυντού ή οιουδήποτε λειτουργού ή υπαλλήλου του Οργανισμού θα διενεργήται υπό τοιούτους όρους ως ήθελον καθορισθή διά κανονισμών γενομένων υπό του Συμβουλίου.

Διορισμός με Κύπριου ή πολίτη κράτους μέλους

11Α. Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίσει ως λειτουργό και υπάλληλο του Οργανισμού σε μόνιμη βάση, πρόσωπο που δεν είναι Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους μέλους εφόσον αυτό είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους, έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος και πληροί όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις και προσόντα που προβλέπονται για μόνιμο διορισμό.

Λειτουργίαι του Οργανισμού..

12.-(1) Προς επίτευξιν των σκοπών του Οργανισμού το Συμβούλιον δύναται:

(α) Να δανείζη επί υποθήκη και να προάγη σχέδια αποταμιεύσεως.

Νοείται ότι σε περιπτώσεις που κατά την ημερομηνία εγκρίσεως του δανείου δεν υφίσταται τίτλος ιδιοκτησίας αναφορικά με την ακίνητη ιδιοκτησία η οποία θα υποθηκευθεί, το Συμβούλιο μπορεί να χορηγήσει το δάνειο επί τραπεζική εγγυήσει ή επί εγγυήσει συνεργατικού πιστωτικού ιδρύματος νοουμένου ότι αυτό έχει δικαίωμα παροχής εγγυητικής για συμμετοχή σε προσφορές του δημοσίου ή με τη δέσμευση ανάλογης κατάθεσης στον Οργανισμό ή με την εκχώρηση στον Οργανισμό των δικαιωμάτων επί των συμβάσεων μίσθωσης κυβερνητικών οικοπέδων σε δικαιούχες οικογένειες:

Νοείται περαιτέρω ότι όταν εκδοθεί ο σχετικός τίτλος, το Συμβούλιο θα υποθηκεύσει, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (3), την οικεία ακίνητη ιδιοκτησία και η τραπεζική εγγύηση θα ακυρώνεται.

(β) να χορηγή δάνεια επί εγγυήσει καταθέσεων.

(β1) να δανείζει επί υποθήκη τον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης.

(γ) να ενεργή ως εμπιστευματοδόχος της Κυβερνήσεως διεθνών ή τοπικών οργανισμών, ιδρυμάτων ή νομικών προσώπων.

(δ) να δανείζει με εγγύηση του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών ή και της κυβέρνησης για οποιοδήποτε σκοπό ήθελε καθορίσει ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών ή και η κυβέρνηση.

(ε) να χορηγεί δάνεια για αγορά οικιστικού οικοπέδου·

(στ) να χορηγεί δάνεια για εξοπλισμό κατοικίας και για συστήματα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας επί υποθήκη ή επί εγγυήσει καταθέσεων·

(ζ) να χορηγεί δάνεια για μερική ή ολική κάλυψη διδάκτρων ή άλλων εξόδων που συνδέονται άμεσα με ακαδημαϊκές σπουδές επί υποθήκη ή επί εγγυήσει καταθέσεων·

(η) να χορηγεί δάνεια για μερική ή ολική κάλυψη ιατρικών δαπανών επί υποθήκη ή επί εγγυήσει καταθέσεων·

(θ) να χορηγεί όρια υπερανάληψης σε τρεχούμενους λογαριασμούς επί υποθήκη ή επί εγγυήσει καταθέσεων·

(ι) να εκδίδει εγγυητικές επιστολές επί εγγυήσει καταθέσεων·

(ια) να εκδίδει χρεωστικές ή και πιστωτικές κάρτες και να παρέχει εν γένει υπηρεσίες πληρωμών σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμου.

(2) Κατά την εξέτασιν αιτήσεων δανειοδοτήσεως διά στεγαστικούς και άλλους σκοπούς ο Οργανισμός θα παρέχη προτεραιότητα εις πρόσωπα μετρίου ή χαμηλού εισοδήματος λαμβανομένων υπ’ όψιν οιωνδήποτε υποχρεώσεων δυνάμει σχεδίων αποταμιεύσεως.

(3)(α) Δάνεια χορηγούμενα υπό του Οργανισμού επί υποθήκη δεν δύνανται να υπερβαίνουν το 80 επί τοις εκατόν της αξίας της υποθηκευομένης ακινήτου ιδιοκτησίας:

Νοείται ότι κατά τον υπολογισμόν του ποσοστού των 80 επί τοις εκατόν, θα λαμβάνεται υπ’ όψιν και το ποσόν οιασδήποτε υφισταμένης υποθήκης.

(β) Δάνεια χορηγούμενα επί εγγυήσει καταθέσεων δεν δύνανται να υπερβαίνουν το 90 επί τοις εκατόν των καταθέσεων κατά τον χρόνον της χορηγήσεως του δανείου.

(γ) Πράξεις δυνάμει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) ενεργούνται επί τη βάσει διευθετήσεων γενομένων μεταξύ του Οργανισμού και της Κυβερνήσεως, των ενδιαφερομένων οργανισμών, ιδρυμάτων ή νομικών προσώπων.

(4) Το Συμβούλιον, τη εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου, δύναται να εκδίδη Κανονισμούς καθορίζοντας του όρους δυνάμει των οποίων θα χορηγούνται τα ως προείρηται δάνεια, ιδία δε το επιτόκιον, τον χρόνον και τρόπον αποπληρωμής των ή οιονδήποτε συναφές προς τούτο ζήτημα.

Επιτροπή Πιστώσεων

13.-(1) Διά την αποδοτικήν λειτουργίαν του Οργανισμού συνιστάται τριμελής επιτροπή, καλουμένη “Επιτροπή Πιστώσεων”, αποτελουμένη εκ του Γενικού Διευθυντού ή ενός Διευθυντού ως Προέδρου και ετέρων δύο Μελών απάντων οριζομένων υπό του Συμβουλίου, ευθύνη και έργον της οποίας είναι η εξέτασις αιτήσεων διά παροχήν δανείων.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου και των δυνάμει αυτού γενομένων κανονισμών η Επιτροπή Πιστώσεων ενεργεί συμφώνως προς τας από καιρού εις καιρόν εκδιδομένας οδηγίας του Συμβουλίου. Τοιαύται οδηγίαι καθορίζουν μεταξύ άλλων τας περιπτώσεις κατά τας οποίας η απόφασις θα λαμβάνεται υπό της Επιτροπής Πιστώσεων και εκείνας κατά τας οποίας η Επιτροπή Πιστώσεων θα παραπέμπη ομού μετά των απόψεων και εισηγήσεων αυτής εις το Συμβούλιον προς λήψιν αποφάσεως.

Κεφάλαιον του Οργανισμού

14.-(1) Το αρχικόν κεφάλαιον του Οργανισμού θα είναι πεντακόσιαι χιλιάδες λίραι καταβληθησόμεναι υπό της Δημοκρατίας προς τον Οργανισμόν άμα τη συστάσει τούτου δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Το τοιούτο κεφάλαιον δύναται να αυξηθή κατόπιν αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου.

Οικονομικόν έτος του Οργανισμού

15. Το οικονομικόν έτος του Οργανισμού άρχεται την πρώτην ημέραν του Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστήν πρώτην ημέραν του Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Ισολογισμοί κλπ.

16.-(1) Εντός τριών μηνών από της λήξεως εκάστου οικονομικού έτους δέον όπως καταρτίζηται και υποβάλληται υπό του Συμβουλίου προς τον Υπουργόν ο Ισολογισμός και ο Λογαριασμός Κερδών και Ζημιών του Οργανισμού.

(2) Ο Γενικός Διευθυντής δέον όπως καταρτίζη καθ’ εκάστην τριμηνίαν κατάστασιν του ενεργητικού και παθητικού του Οργανισμού η οποία θα υποβάλληται προς το Συμβούλιον.

Αποθεματικόν

17.-(1) Ο Οργανισμός θα έχη αποθεματικόν (εν τοις εφεξής αναφερόμενον ως “το Γενικόν Αποθεματικόν”) το οποίον θα δημιουργηθή ως προβλέπεται εν τω εδαφίω (2) του παρόντος άρθρου.

(2) Πεντήκοντα τοις εκατόν των καθαρών κερδών εκάστου οικονομικού έτους θα καταβάλλωνται εις το Γενικόν Αποθεματικόν μέχρις ότου τούτο είναι ίσον προς πεντήκοντα τοις εκατόν του ειρημένου αρχικού κεφαλαίου των πεντακοσίων χιλιάδων λιρών.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) το καθαρόν κέρδος εκάστου οικονομικού έτους θα κατατίθεται εις αποθεματικόν λογαριασμόν και θα χρησιμοποιήται συμφώνως προς τας οδηγίας του Υπουργού.

Λογιστικός έλεγχος

18. Οι λογαριασμοί του Οργανισμού θα ελέγχωνται υπό του Γενικού Ελεγκτού της Δημοκρατίας όστις θα υποβάλλη την έκθεσιν αυτού προς το Συμβούλιον, αντίγραφον δε αυτής θα υποβάλληται προς τον Υπουργόν και την Βουλήν των Αντιπροσώπων.

Αποδοχή καταθέσεων, έκδοσις δανείων, κλπ.

19.-(1) Ο Οργανισμός δύναται να δέχηται καταθέσεις, να εκδίδη δάνεια υπό μορφήν ομολόγων, ή ετέρων αξιογράφων και εν γένει να δανείζηται κεφάλαια καθ’ οιονδήποτε τρόπον τον οποίον ήθελε θεωρήσει ορθόν.

(2) Ο Υπουργός δύναται διά και εκ μέρους της Κυβερνήσεως να εγγυηθή καταθέσεις, δάνεια ή οιανδήποτε άλλην υποχρέωσιν του Οργανισμού κατά τοιούτον τρόπον και υπό τοιούτους όρους οίους ο Υπουργός ήθελε κρίνει πρέπον.

Κανονισμοί

20.-(1) Το Συμβούλιον, τη εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου, δύναται να εκδίδη Κανονισμούς, δημοσιευομένους εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, διά την καλυτέραν εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου και, άνευ βλάβης ή επηρεασμού της γενικότητος της διατάξεως ταύτης, δύναται να εκδίδη Κανονισμούς διά τον καθορισμόν παντός θέματος το οποίον δέον ή δύναται να καθορισθή εν σχέσει προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του εδαφίου (1) κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν μετά πάροδον τριάκοντα ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι’ αποφάσεως αυτής δεν τροποποιήση ή ακυρώση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς, εν όλω ή εν μέρει, τότε ούτοι αμέσως μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και, εκτός εάν άλλως προνοήται εν αυτοίς, τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων, εν όλω ή εν μέρει, υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων, ούτοι δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ’ αυτής και, εκτός εάν άλλως προνοήται εν αυτοίς, τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως.

Απαλλαγή του Οργανισμού εκ της φορολογίας, τελών χαρτοσήμων κλπ.

21. Ο Οργανισμός απαλλάττεται της καταβολής-

(α) [Καταργήθηκε]·

(β) [Καταργήθηκε]·

(γ) [Καταργήθηκε]·

(δ) παντός φόρου τοπικής αρχής, εκτός εάν το Υπουργικόν Συμβούλιον ήθελεν άλλως αποφασίσει.

Απαλλαγαί και εκπτώσεις

22.-(1) [Καταργήθηκε].

(2) [Καταργήθηκε].

(3) [Καταργήθηκε].

(4) [Καταργήθηκε].

Μη εφαρμογή του περί Εταιρειών Νόμου

23. Αι διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου δεν τυγχάνουν εφαρμογής επί του Οργανισμού.

Σημείωση
4 του Ν.36(Ι)/96Ειδικές διατάξεις

4 του Ν.36(Ι)/96. Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε διατάξεις του βασικού νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, ο Οργανισμός μπορεί να διορίσει ως υπάλληλο του, πάνω σε μόνιμη βάση, πρόσωπο που δεν είναι Κύπριος πολίτης, εφόσον αυτό είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας, έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία και πληρεί όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις και προσόντα που προβλέπονται για μόνιμο διορισμό.

Σημείωση
4 του Ν.36(Ι)/96Ειδικές διατάξεις

4 του Ν.36(Ι)/96. Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε διατάξεις του βασικού νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, ο Οργανισμός μπορεί να διορίσει ως υπάλληλο του, πάνω σε μόνιμη βάση, πρόσωπο που δεν είναι Κύπριος πολίτης, εφόσον αυτό είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας, έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία και πληρεί όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις και προσόντα που προβλέπονται για μόνιμο διορισμό.

Σημείωση
2 του Ν.136(I)/2002Κατάργηση δασμολογικών απαλλαγών

Το άρθρο 21(γ) του βασικού Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.43/80] καταργείται.

Σημείωση
4 του Ν.81(I)/2003Κατάργηση

Το άρθρο 4 του περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Τροποποιητικού) Νόμου του 1996 [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.36(I)/1996] καταργείται.

Σημείωση
5 του Ν.81(I)/2003Έναρξη της Ισχύος του Ν.81(I)/2003

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.81(I)/2003] τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σημείωση
2 του Ν.164(I)2004Κατάργηση

Τα άρθρα 21(α) και (β), και 22(1), 3 και 4 του βασικού Νόμου καταργούνται.

Σημείωση
2 του Ν.42(I)/2005Κατάργηση του εδαφίου (2) του άρθρου 22 του βασικού νόμου

Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 3, το εδάφιο (2) του άρθρου 22 του βασικού νόμου καταργείται.

Σημείωση
3 του Ν.42(I)/2005Μεταβατική Διάταξη

Οι ετήσιες καταθέσεις σε σχέδιο αποταμιεύσεων του Οργανισμού, από πρόσωπο που είχε εγγραφεί σε τέτοιο σχέδιο πριν από την 1η Μαΐου 2003, θα εκπίπτουν του ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος του προσώπου αυτού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κατά την πιο πάνω ημερομηνία, όρους του σχεδίου, μέχρι τη λήξη της εξαετούς περιόδου από την ημερομηνία εγγραφής του σε τέτοιο σχέδιο.