Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης Νόμοι του 1980 έως 2000 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης Νόμοι του 1980 έως (Αρ. 2) του 2000.

Ερμηνεία

2.Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου:

“Γενικός Διευθυντής” σημαίνει τον Γενικόν Διευθυντήν τον διοριζόμενον δυνάμει του άρθρου 10·

“Διοικητικό Όργανο” σημαίνει το διοριζόμενο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6 όργανο, το οποίο καθορίζει τη στρατηγική, τους στόχους και τη γενική κατεύθυνση του Οργανισμού˙

“εκτελεστικά μέλη” σημαίνει τα διοριζόμενα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6 μέλη του Διοικητικού Οργάνου, τα οποία κατέχουν διευθυντική θέση  στον Οργανισμό∙

“κάτοχος καίριας θέσης” σημαίνει μέλος του προσωπικού του Οργανισμού, ο οποίος λόγω της θέσης του έχει τη δυνατότητα άσκησης σημαντικής επιρροής στη διοίκηση  του Οργανισμού, αλλά δεν είναι μέλος του διοικητικού οργάνου και περιλαμβάνει τους επικεφαλής των σημαντικών επιχειρηματικών τομέων, των δραστηριοτήτων στήριξης και εσωτερικού ελέγχου∙

“κράτος μέλος” σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

“μη εκτελεστικά μέλη” σημαίνει τα διοριζόμενα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6 μέλη του Διοικητικού Οργάνου, τα οποία δεν είναι εκτελεστικά μέλη∙

“Οργανισμός” σημαίνει τον Οργανισμόν Χρηματοδοτήσεως Στέγης τον συνιστώμενον δυνάμει του άρθρου 3·

“Πρόσωπον μετρίου ή χαμηλού εισοδήματος” σημαίνει παν πρόσωπον καθοριζόμενον ως τοιούτο διά διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου δημοσιευομένου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργόν Οικονομικών.

Σύστασις και νομική προσωπικότης του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης

3. Διά του παρόντος συνιστάται τραπεζικόν ίδρυμα υπό την επωνυμίαν “Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης”, ο οποίος θα είναι νομικόν πρόσωπον μετ’ εξουσίας να αποκτά, κατέχη και διαθέτη ιδιοκτησίαν, να συνάπτη συμβόλαια, να ενάγη και ενάγηται υπό την ειρημένην επωνυμίαν και να πράττη παν ό,τι είναι αναγκαίον διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

Κεντρικόν Γραφείον και υποκαταστήματα

4. Ο Οργανισμός θα έχη το κεντρικόν αυτού γραφείον εν Λευκωσία, δύναται όμως να συνιστά και υποκαταστήματα εν τη Δημοκρατία.

Κύριος σκοπός του Οργανισμού και εποπτεία και έλεγχος της Κεντρικής Τραπέζης της Κύπρου επί του Οργανισμού

5.-(1) Ο κύριος σκοπός του Οργανισμού είναι η παροχή κατά προτεραιότητα σε πρόσωπα μετρίου ή χαμηλού εισοδήματος, δανείων για στεγαστικούς σκοπούς, καθώς και άλλων ειδών δανείων και διευκολύνσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, ο Οργανισμός δύναται να παραχωρεί δάνεια και άλλες διευκολύνσεις για σκοπούς άλλους από στεγαστικούς, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (δ), (ε), (στ), (ζ), (η), (θ), (ι) και (ια) του εδαφίου (1) του άρθρου 12, καθώς και στην περίπτωση που ενεργεί ως εμπιστευματοδόχος, δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (γ) του εν λόγω εδαφίου.

(2) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου οιονδήποτε δάνειον χορηγούμενον δι’ οιανδήποτε αναγκαίαν διά σκοπούς στεγάσεως, επέκτασιν, μετατροπήν, επιδιόρθωσιν, βελτίωσιν ή εκσυγχρονισμόν ακινήτου ιδιοκτησίας θα θεωρήται ως δάνειον χορηγούμενον διά στεγαστικούς σκοπούς.

(3) Ο Οργανισμός θα ευρίσκεται υπό την εποπτείαν και έλεγχον της Κεντρικής Τραπέζης της Κύπρου δυνάμει και συμφώνως προς τας διατάξεις των περί Κεντρικής Τραπέζης της Κύπρου Νόμων του 1963 και 1979:

Νοείται ότι ο Υπουργός δύναται να απαλλάξη τον Οργανισμόν των διατάξεων του Μέρους VI των περί Κεντρικής Τραπέζης της Κύπρου Νόμων 1963 και 1979 ή οιουδήποτε ετέρου νόμου ρυθμίζοντος τραπεζικάς συναλλαγάς υπό τοιούτους όρους οίους ο Υπουργός ήθελε κρίνει αναγκαίους.

(4) Ο Οργανισμός, κληθείς προς τούτο υπό της Κεντρικής Τραπέζης, οφείλει όπως θέτη εις την διάθεσιν δεόντως εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου της Κεντρικής Τραπέζης προς εξέτασιν τα εις ρευστά διαθέσιμα αυτού και έτερα στοιχεία ενεργητικού, βιβλία, αρχεία, λογαριασμούς και παν έτερον έγγραφον, περιλαμβανομένων και των αφορώντων εις την χορήγησιν δανείων και ετέρων πιστωτικών διευκολύνσεων ως και οιαδήποτε στοιχεία υποβληθέντα προς τον Οργανισμόν εν σχέσει προς τας εργασίας και την οικονομικήν κατάστασιν των οφειλετών του.

Διοικητικό όργανο

6.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου και των σχετικών Οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει Διοικητικό Όργανο του Οργανισμού το οποίο απαρτίζεται, κατά την εκάστοτε κρίση του Υπουργικού Συμβουλίου, από επτά (7) έως δεκατρία (13) μέλη, η πλειοψηφία των οποίων, περιλαμβανομένου του Προέδρου, είναι ανεξάρτητα, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) και όχι περισσότερα από το εν τέταρτο (1/4) του συνόλου των διορισθέντων μελών είναι εκτελεστικά:

Νοείται ότι, το Διοικητικό Όργανο είναι νόμιμα συγκροτημένο όταν ο αριθμός των διορισμένων μελών αυτού δεν είναι μικρότερος των επτά (7)

(1α)(α) Επιτροπή Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών του Διοικητικού Οργάνου, η οποία συστήνεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (6) του άρθρου 8, αξιολογεί όλους τους υποψηφίους, που είτε η ίδια εντοπίζει είτε προτείνονται από τον Υπουργό, για τις κενές θέσεις του Διοικητικού Οργάνου, λαμβάνοντας υπόψη τον ενδεδειγμένο συνδυασμό γνώσεων, δεξιοτήτων, πολυσυλλεκτικότητας και εμπειρίας που πρέπει να διακρίνει τα μέλη και τη λειτουργία του Διοικητικού Οργάνου.

(β) Η αξιολόγηση και οι εισηγήσεις της Επιτροπής υποβάλλονται στο Διοικητικό Όργανο για έγκριση και ο κατάλογος των αξιολογηθέντων υποψηφίων τίθεται υπόψη του Υπουργού, ο οποίος καλείται να εγκρίνει ή απορρίψει τους εγκριθέντες από το Διοικητικό Όργανο υποψηφίους, με σκοπό τη διαμόρφωση σχετικής πρότασης προς το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (3), (4) και (5), τα δύο (2) εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Οργάνου είναι ως εκ της θέσεως τους (ex officio), ο Γενικός Διευθυντής και ένας εκ των κατόχων καίριας θέσης στον Οργανισμό.

(2α) Οι επικεφαλής των λειτουργιών του συστήματος εσωτερικού ελέγχου δεν δύναται να διορίζονται ως μέλη του Διοικητικού Οργάνου.

(3) Σε περίπτωση που η θέση του Γενικού Διευθυντή είναι κενή ή κενωθεί, το Διοικητικό Όργανο με την έγκριση του Υπουργού, διορίζει ως εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Οργάνου έναν κάτοχο καίριας θέσης μέχρι την πλήρωση της θέσης αυτής.

(4) Τα δύο (2) εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Οργάνου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας για διορισμό ως εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Οργάνου αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος, όπως αυτά καθορίζονται στις εκάστοτε οδηγίες που εκδίδονται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο Γενικός Διευθυντής και/ή ο κάτοχος καίριας θέσης δεν πληρούν ή παύουν να πληρούν μετά τον διορισμό τους ως μελών του Διοικητικού Οργάνου, τα κριτήρια ικανότητας και καταλληλότητας για διορισμό ως εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Οργάνου Αδειοδοτημένου Πιστωτικού Ιδρύματος, ως αυτά καθορίζονται, σύμφωνα με τις εκάστοτε εκδιδόμενες Οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, το Διοικητικό Όργανο με την έγκριση του Υπουργού, διορίζει αντί αυτών, ως εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Οργάνου, κάτοχους καίριας θέσης, οι οποίοι πληρούν τα εν λόγω κριτήρια.

(5) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να παρατείνει τη διάρκεια της θητείας του συνόλου ή μέρους των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Οργάνου για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξεως της θητείας τους, ώστε να καθίσταται δυνατή η ολοκλήρωση της αξιολόγησης της ικανότητας και καταλληλότητας των νέων μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη σχετική Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

(6) Το Υπουργικό Συμβούλιο κατά το διορισμό των μελών του Διοικητικού Οργάνου ορίζει μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού:

Νοείται ότι, ο Πρόεδρος πρέπει να πληροί τα κριτήρια της ανεξαρτησίας όπως αυτά καθορίζονται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

(7)(α) Η θητεία των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Οργάνου είναι τριετής, με δυνατότητα επαναδιορισμού του συνόλου ή μέρους των μελών για περαιτέρω θητεία ή θητείες, που δεν υπερβαίνουν συνολικά, περιλαμβανομένης της πρώτης θητείας, τις τρεις (3) θητείες.

(β) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει την εξουσία, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, να παύει οποιοδήποτε μη εκτελεστικό μέλος και να διορίζει νέο μη εκτελεστικό μέλος για τη μη διανυθείσα περίοδο της θητείας του παυθέντος μέλους, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1α) του άρθρου 6:

Νοείται ότι, η ημερομηνία λήξης της συνολικής θητείας των μη εκτελεστικών μελών δύναται να είναι διαφορετική, λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία διορισμού εκάστου μη εκτελεστικού μέλους.

(7α) Η θητεία του Προέδρου του Διοικητικού Οργάνου και των προέδρων των επιτροπών που συστήνονται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (6) του άρθρου 8 δεν υπερβαίνει συνολικά τα έξι (6) έτη, είτε σε συνεχή περίοδο είτε αθροιστικά κατά διαστήματα:

Νοείται ότι, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Οργάνου και οι πρόεδροι των επιτροπών δύναται να συνεχίζουν ως μη εκτελεστικά μέλη, για την εναπομείνασα περίοδο της θητείας τους.

(8) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται καθ’ οιονδήποτε χρόνο να προβεί στην παύση οποιουδήποτε μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Οργάνου σε περίπτωση που το μέλος αυτό παύσει να πληροί τα εκάστοτε καθοριζόμενα κριτήρια ικανότητας και καταλληλότητας για διορισμό ως μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Οργάνου Αδειοδοτημένου Πιστωτικού Ιδρύματος, ως αυτά καθορίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε εκδιδόμενες Οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και να διορίσει νέο μη εκτελεστικό μέλος για την μη διανυθείσα περίοδο της θητείας του παυθέντος μέλους.

(9) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται καθ’ οιονδήποτε χρόνο να αποδεχθεί την παραίτηση οιουδήποτε μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Οργάνου και να διορίσει αμέσως μετά νέο μη εκτελεστικό μέλος για τη μη διανυθείσα περίοδο θητείας του παραιτηθέντος μέλους.

(10) Σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Οργάνου, διορίζεται νέο μη εκτελεστικό  μέλος για την μη διανυθείσα περίοδο της θητείας του αποβιώσαντος μέλους.

(11)  Ουδεμία πράξη ή διαδικασία του Διοικητικού Οργάνου θεωρείται άκυρη λόγω της ύπαρξης κενής θέσης στο Διοικητικό Όργανο.

(12) Πριν από το διορισμό οποιωνδήποτε προσώπων ως μελών του Διοικητικού Οργάνου ή οποιωνδήποτε κάτοχων καίριων θέσεων από το Διοικητικό Όργανο, υποβάλλεται στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου το Ατομικό Ερωτηματολόγιο για σκοπούς αξιολόγησης της ικανότητας και καταλληλότητας αυτών, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου:

Νοείται ότι, στην περίπτωση που κατά την κρίση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, πρόσωπο δεν θεωρείται ικανό και κατάλληλο να ενεργεί ως μέλος του Διοικητικού Οργάνου ή ως Διευθυντής, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δύναται να αποφασίσει ότι το πρόσωπο αυτό δεν θα ενεργεί ως μέλος του Διοικητικού Οργάνου ή ως Διευθυντής.

(13) Στα διοριζόμενα ως μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Οργάνου, καταβάλλεται από τους οικονομικούς πόρους του Οργανισμού τοιαύτη αντιμισθία και τοιαύτα επιδόματα εξόδων ως το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε καθορίσει.

Προσωρινοί διορισμοί

7.-(1)Εν περιπτώσει ανικανότητος λόγω ασθενείας ή οιουδήποτε ετέρου προσωρινού κωλύματος ή προσωρινής απουσίας του Προέδρου, ο Αντιπρόεδρος, εφ’ όσον χρόνον συνεχίζεται η τοιαύτη ανικανότης ή απουσία, θα ενεργή ως Πρόεδρος και θα ασκή και εκπληροί απάσας τας αρμοδιότητας του Προέδρου.

(2)Εν περιπτώσει ανικανότητος λόγω ασθενείας ή οιασδήποτε ετέρας προσωρινής απουσίας του Αντιπροέδρου ή οιουδήποτε μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Οργάνου, το Υπουργικόν Συμβούλιον, δύναται να διορίση έτερον πρόσωπον διά να ενεργή ως Αντιπρόεδρος ή ως μέλος εφ’ όσον χρόνον συνεχίζεται η εν λόγω ανικανότης ή απουσία  και το πρόσωπον τούτο, εφ’ όσον χρόνον ισχύει ο διορισμός του, θα ασκή και εκπληροί απάσας τας αρμοδιότητας του Αντιπροέδρου ή του εν λόγω μέλους.

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Οργάνου

8.-(1) Ο Πρόεδρος ή εν απουσία αυτού, ο Αντιπρόεδρος καλεί συνεδριάσεις των μελών του Διοικητικού Οργάνου τόσον συχνάκις ως ήθελεν είναι αναγκαίον, οφείλει δε να καλή συνεδρίασιν εάν παρακληθή προς τούτο κατόπιν εγγράφου ειδοποιήσεως υπογραφομένης υπό δύο τουλάχιστον μελών, εντός τριών ημερών από της παραλαβής της ειδοποιήσεως, η δε συνεδρίασις θα πραγματοποιήται εντός δέκα ημερών από της παραλαβής της ειδοποιήσεως.

(2) Εάν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος, αναλόγως της περιπτώσεως, παραλείψη να καλέση συνεδρίασιν ως εν τω προηγουμένω εδαφίω αναφέρεται, δύο οιαδήποτε μέλη δύνανται να καλέσουν τον Πρόεδρον, τον Αντιπρόεδρον και τα μέλη εις συνεδρίασιν δι’ εγγράφου ειδοποιήσεως υπογεγραμμένης υπ’ αυτών.

(3) Η απαιτουμένη απαρτία διά την διεκπεραίωσιν οιασδήποτε εργασίας είναι τέσσερα παρόντα μέλη επιπροσθέτως του προεδρεύοντος της συνεδριάσεως.

(3α) Τα μέλη του Διοικητικού Οργάνου δεν δύναται να απουσιάζουν από τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Διοικητικού Οργάνου που διεξάγονται, είτε με διά ζώσης παρουσία είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, για περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες συνεδριάσεις ή αθροιστικά για το εν τέταρτο (1/4) των συνεδριάσεων που διεξάγονται ανά έτος.

(4) Ο Πρόεδρος ή, εν απουσία αυτού, ο Αντιπρόεδρος θα προεδρεύη των εν λόγω συνεδριάσεων. Εν απουσία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, τα παρόντα μέλη δύνανται να επιλέξουν ένα εξ αυτών διά να προεδρεύση της συνεδριάσεως.

(5) Άπαντα τα θέματα ή ζητήματα τα προκύπτοντα εις τινα συνεδρίασιν αποφασίζονται κατά πλειοψηφίαν. Εν περιπτώσει ισοψηφίας, ο προεδρεύων της συνεδριάσεως κέκτηται δευτέραν ή νικώσαν ψήφον.

(6) Το Διοικητικό Όργανο δύναται να συστήνει ειδικές επιτροπές, οι οποίες απαρτίζονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο και μέλη του Διοικητικού Οργάνου, και να εκχωρεί στις επιτροπές αυτές  αρμοδιότητες ή εξουσίες τις οποίες κρίνει αναγκαίες ή πρόσφορες για σκοπούς αποδοτικότερης λειτουργίας του Διοικητικού Οργάνου ή για σκοπούς συμμόρφωσης προς οποιαδήποτε σχετική νομοθεσία ή οποιαδήποτε σχετική οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

(7) Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Οργάνου δύνανται να συμμετέχουν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Οργάνου ή οποιασδήποτε επιτροπής η οποία συστήνεται δυνάμει του εδαφίου (6) του παρόντος άρθρου, διά της χρήσης τηλεφωνικών ή τηλεοπτικών μέσων ή διά άλλων επικοινωνιακών συστημάτων, νοουμένου ότι παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε πρόσωπο που λαμβάνει μέρος στη συνεδρίαση αυτή να επικοινωνεί με όλους τους άλλους συμμετέχοντες σε κάθε ουσιώδη χρόνο:

Νοείται ότι, οποιαδήποτε ούτως διεξαγομένη συνεδρίαση θεωρείται ως νόμιμη συνεδρίαση του Διοικητικού Οργάνου και κάθε μέλος του Διοικητικού Οργάνου που συμμετέχει σε συνεδρίαση κατά τον τρόπο αυτό θεωρείται ως παρών αυτοπροσώπως και δικαιούται να ψηφίζει και να λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό απαρτίας:

Νοείται περαιτέρω ότι, στην πιο πάνω περίπτωση η συνεδρία του Διοικητικού Οργάνου θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί εκεί που βρίσκεται το πρόσωπο που τηρεί τα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίας:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, οποιαδήποτε ούτως διεξαγομένη συνεδρίαση θεωρείται ως νόμιμη συνεδρίαση του Διοικητικού Οργάνου, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία και τουλάχιστον το 50% συν ένα εκ των μελών που συμμετέχουν στη συνεδρία έχουν φυσική παρουσία σε αυτήν.

(8) Το Διοικητικό 'Οργανο δύναται να εκδώση εσωτερικούς κανονισμούς ρυθμίζοντας την εσωτερικήν αυτού διαδικασίαν αναφορικώς προς την συγκρότησιν συνεδριάσεων, την δοθησομένην ειδοποίησιν περί των εν λόγω συνεδριάσεων, την κατ’ αυτάς διαδικασίαν, την τήρησιν πρακτικών, καθώς και το άνοιγμα, την τήρησιν, το κλείσιμον και τον λογιστικόν έλεγχον των λογαριασμών.

Αρμοδιότητες του Συμβουλίου

9.-(1) Το Διοικητικό Όργανο έχει τον έλεγχον των εργασιών του Οργανισμού και κατευθύνει την γενικήν πολιτικήν τούτου.

(2) Το Διοικητικό Όργανο δύναται να εκχωρήση εις οιονδήποτε μέλος αυτού οιασδήποτε εξουσίας αυτού δυνάμει και συμφώνως προς τας διατάξεις του Νόμου.

(3) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (2) το Διοικητικό Όργανο μπορεί να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε λειτουργό ή υπάλληλο του Οργανισμού να παρουσιάζεται σε οποιοδήποτε Κτηματολογικό Γραφείο και εκ μέρους του και για λογαριασμό του να προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια.

Γενικός Διευθυντής

10-(1) Το Διοικητικό Όργανο τη εγκρίσει του Υπουργού, διορίζει Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού.

(2) Ο Γενικός Διευθυντής είναι ο πρώτος εκτελεστικός λειτουργός του Οργανισμού και φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση της πολιτικής του.

(3) Το Διοικητικό Όργανο δύναται να διορίζει ένα ή περισσότερους κάτοχους καίριων θέσεων, οι οποίοι υπάγονται διοικητικά στο Γενικό Διευθυντή.

Λειτουργοί και υπάλληλοι

11.-(1) Το Διοικητικό Όργανο δύναται να διορίζη ή προσλαμβάνη τοιούτους λειτουργούς και υπαλλήλους του Οργανισμού οίοι είναι αναγκαίοι διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

(2) Ο διορισμός ή η πρόσληψις Διευθυντού ή οιουδήποτε λειτουργού ή υπαλλήλου του Οργανισμού θα διενεργήται υπό τοιούτους όρους ως ήθελον καθορισθή διά κανονισμών γενομένων υπό του Διοικητικού Οργάνου.

Διορισμός με Κύπριου ή πολίτη κράτους μέλους

11Α. Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, το Διοικητικό Όργανο δύναται να διορίσει ως λειτουργό και υπάλληλο του Οργανισμού σε μόνιμη βάση, πρόσωπο που δεν είναι Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους μέλους εφόσον αυτό είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους, έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος και πληροί όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις και προσόντα που προβλέπονται για μόνιμο διορισμό.

Λειτουργίαι του Οργανισμού..

12.-(1) Προς επίτευξιν των σκοπών του Οργανισμού το Διοικητικό Όργανο δύναται:

(α) Να δανείζη επί υποθήκη και να προάγη σχέδια αποταμιεύσεως.

Νοείται ότι σε περιπτώσεις που κατά την ημερομηνία εγκρίσεως του δανείου δεν υφίσταται τίτλος ιδιοκτησίας αναφορικά με την ακίνητη ιδιοκτησία η οποία θα υποθηκευθεί, το Διοικητικό Όργανο μπορεί να χορηγήσει το δάνειο επί τραπεζική εγγυήσει ή επί εγγυήσει συνεργατικού πιστωτικού ιδρύματος νοουμένου ότι αυτό έχει δικαίωμα παροχής εγγυητικής για συμμετοχή σε προσφορές του δημοσίου ή με τη δέσμευση ανάλογης κατάθεσης στον Οργανισμό ή με την εκχώρηση στον Οργανισμό των δικαιωμάτων επί των συμβάσεων μίσθωσης κυβερνητικών οικοπέδων σε δικαιούχες οικογένειες:

Νοείται περαιτέρω ότι όταν εκδοθεί ο σχετικός τίτλος, το Διοικητικό Όργανο θα υποθηκεύσει, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (3), την οικεία ακίνητη ιδιοκτησία και η τραπεζική εγγύηση θα ακυρώνεται.

(β) να χορηγή δάνεια επί εγγυήσει καταθέσεων.

(β1) να δανείζει επί υποθήκη τον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης.

(β2) να χορηγεί δάνεια με κρατική εγγύηση ή με εγγύηση καταθέσεων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή σε αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή σε άλλους φορείς˙

(β3) να χορηγεί δάνεια στην Κυπριακή Δημοκρατία·

(γ) να ενεργή ως εμπιστευματοδόχος της Κυβερνήσεως διεθνών ή τοπικών οργανισμών, ιδρυμάτων ή νομικών προσώπων.

(δ) να δανείζει με εγγύηση του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών ή και της κυβέρνησης για οποιοδήποτε σκοπό ήθελε καθορίσει ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών ή και η κυβέρνηση.

(ε) να χορηγεί δάνεια για αγορά οικιστικού οικοπέδου·

(στ) να χορηγεί δάνεια για εξοπλισμό κατοικίας και για συστήματα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας επί υποθήκη ή επί εγγυήσει καταθέσεων·

(ζ) να χορηγεί δάνεια για μερική ή ολική κάλυψη διδάκτρων ή άλλων εξόδων που συνδέονται άμεσα με ακαδημαϊκές σπουδές επί υποθήκη ή επί εγγυήσει καταθέσεων·

(η) να χορηγεί δάνεια για μερική ή ολική κάλυψη ιατρικών δαπανών επί υποθήκη ή επί εγγυήσει καταθέσεων·

(θ) να χορηγεί όρια υπερανάληψης σε τρεχούμενους λογαριασμούς επί υποθήκη ή επί εγγυήσει καταθέσεων·

(ι) να εκδίδει εγγυητικές επιστολές επί εγγυήσει καταθέσεων·

(ια) να εκδίδει χρεωστικές ή και πιστωτικές κάρτες και να παρέχει εν γένει υπηρεσίες πληρωμών σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμου·

(ιβ) να αγοράζει χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων τα οποία έχουν παραχωρηθεί για σκοπούς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου·

(ιγ) να προχωρεί σε πώληση δανειακού χαρτοφυλακίου που αποτελείται από μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε νομικά πρόσωπα που δύνανται να αγοράζουν πιστωτικές διευκολύνσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 4 του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου:

Νοείται ότι, ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης, προτού προχωρήσει στην πώληση δανειακού χαρτοφυλακίου που αποτελείται από μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ενημερώνει γραπτώς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού σε σχέση με την προτειθέμενη πώληση και ειδικότερα αναφορικά με το ύψος των δανείων και το είδος του ακινήτου που αυτά αφορούν.

(2) Κατά την εξέτασιν αιτήσεων δανειοδοτήσεως διά στεγαστικούς και άλλους σκοπούς ο Οργανισμός θα παρέχη προτεραιότητα εις πρόσωπα μετρίου ή χαμηλού εισοδήματος λαμβανομένων υπ’ όψιν οιωνδήποτε υποχρεώσεων δυνάμει σχεδίων αποταμιεύσεως.

(3)(α) Δάνεια χορηγούμενα υπό του Οργανισμού επί υποθήκη δεν δύνανται να υπερβαίνουν το 80 επί τοις εκατόν της αξίας της υποθηκευομένης ακινήτου ιδιοκτησίας:

Νοείται ότι κατά τον υπολογισμόν του ποσοστού των 80 επί τοις εκατόν, θα λαμβάνεται υπ’ όψιν και το ποσόν οιασδήποτε υφισταμένης υποθήκης.

(β) Δάνεια χορηγούμενα επί εγγυήσει καταθέσεων δεν δύνανται να υπερβαίνουν το 90 επί τοις εκατόν των καταθέσεων κατά τον χρόνον της χορηγήσεως του δανείου.

(γ) Πράξεις δυνάμει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) ενεργούνται επί τη βάσει διευθετήσεων γενομένων μεταξύ του Οργανισμού και της Κυβερνήσεως, των ενδιαφερομένων οργανισμών, ιδρυμάτων ή νομικών προσώπων.

(4) Το Διοικητικό Όργανο, τη εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου, δύναται να εκδίδη Κανονισμούς καθορίζοντας του όρους δυνάμει των οποίων θα χορηγούνται τα ως προείρηται δάνεια, ιδία δε το επιτόκιον, τον χρόνον και τρόπον αποπληρωμής των ή οιονδήποτε συναφές προς τούτο ζήτημα.

Επιτροπή Πιστώσεων

13.-(1)Διά την αποδοτικήν λειτουργίαν του Οργανισμού συνιστάται τριμελής επιτροπή, καλουμένη “Επιτροπή Πιστώσεων”, αποτελουμένη εκ του Γενικού Διευθυντού ή ενός Διευθυντού ως Προέδρου και ετέρων δύο Μελών απάντων οριζομένων υπό του Διοικητικού Οργάνου, ευθύνη και έργον της οποίας είναι η εξέτασις αιτήσεων διά παροχήν δανείων.

(2)Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου και των δυνάμει αυτού γενομένων κανονισμών η Επιτροπή Πιστώσεων ενεργεί συμφώνως προς τας από καιρού εις καιρόν εκδιδομένας οδηγίας του Διοικητικού Οργάνου. Τοιαύται οδηγίαι καθορίζουν μεταξύ άλλων τας περιπτώσεις κατά τας οποίας η απόφασις θα λαμβάνεται υπό της Επιτροπής Πιστώσεων και εκείνας κατά τας οποίας η Επιτροπή Πιστώσεων θα παραπέμπη ομού μετά των απόψεων και εισηγήσεων αυτής εις το Διοικητικό Όργανο προς λήψιν αποφάσεως.

Κεφάλαιον του Οργανισμού

14.-(1) Το αρχικόν κεφάλαιον του Οργανισμού θα είναι πεντακόσιαι χιλιάδες λίραι καταβληθησόμεναι υπό της Δημοκρατίας προς τον Οργανισμόν άμα τη συστάσει τούτου δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Το τοιούτο κεφάλαιον δύναται να αυξηθή κατόπιν αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου.

Οικονομικόν έτος του Οργανισμού

15. Το οικονομικόν έτος του Οργανισμού άρχεται την πρώτην ημέραν του Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστήν πρώτην ημέραν του Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Ισολογισμοί κλπ.

16.-(1)Εντός τριών μηνών από της λήξεως εκάστου οικονομικού έτους δέον όπως καταρτίζηται και υποβάλληται υπό του Διοικητικού Οργάνου προς τον Υπουργόν ο Ισολογισμός και ο Λογαριασμός Κερδών και Ζημιών του Οργανισμού.

(2)Ο Γενικός Διευθυντής δέον όπως καταρτίζη καθ’ εκάστην τριμηνίαν κατάστασιν του ενεργητικού και παθητικού του Οργανισμού η οποία θα υποβάλληται προς το Διοικητικό Όργανο.

Αποθεματικόν

17.-(1) Ο Οργανισμός θα έχη αποθεματικόν (εν τοις εφεξής αναφερόμενον ως “το Γενικόν Αποθεματικόν”) το οποίον θα δημιουργηθή ως προβλέπεται εν τω εδαφίω (2) του παρόντος άρθρου.

(2) Πεντήκοντα τοις εκατόν των καθαρών κερδών εκάστου οικονομικού έτους θα καταβάλλωνται εις το Γενικόν Αποθεματικόν μέχρις ότου τούτο είναι ίσον προς πεντήκοντα τοις εκατόν του ειρημένου αρχικού κεφαλαίου των πεντακοσίων χιλιάδων λιρών.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) το καθαρόν κέρδος εκάστου οικονομικού έτους θα κατατίθεται εις αποθεματικόν λογαριασμόν και θα χρησιμοποιήται συμφώνως προς τας οδηγίας του Υπουργού.

Λογιστικός έλεγχος

18.Οι λογαριασμοί του Οργανισμού θα ελέγχωνται υπό του Γενικού Ελεγκτού της Δημοκρατίας όστις θα υποβάλλη την έκθεσιν αυτού προς το Διοικητικό Όργανο, αντίγραφον δε αυτής θα υποβάλληται προς τον Υπουργόν και την Βουλήν των Αντιπροσώπων.

Αποδοχή καταθέσεων, έκδοσις δανείων, κλπ.

19.-(1) Ο Οργανισμός δύναται να δέχηται καταθέσεις, να εκδίδη δάνεια υπό μορφήν ομολόγων, ή ετέρων αξιογράφων και εν γένει να δανείζηται κεφάλαια καθ’ οιονδήποτε τρόπον τον οποίον ήθελε θεωρήσει ορθόν.

(2) Ο Υπουργός δύναται διά και εκ μέρους της Κυβερνήσεως να εγγυηθή καταθέσεις, δάνεια ή οιανδήποτε άλλην υποχρέωσιν του Οργανισμού κατά τοιούτον τρόπον και υπό τοιούτους όρους οίους ο Υπουργός ήθελε κρίνει πρέπον.

Κανονισμοί

20.-(1) Το Διοικητικό Όργανο, τη εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου, δύναται να εκδίδη Κανονισμούς, δημοσιευομένους εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, διά την καλυτέραν εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου και, άνευ βλάβης ή επηρεασμού της γενικότητος της διατάξεως ταύτης, δύναται να εκδίδη Κανονισμούς διά τον καθορισμόν παντός θέματος το οποίον δέον ή δύναται να καθορισθή εν σχέσει προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του εδαφίου (1) κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν μετά πάροδον τριάκοντα ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι’ αποφάσεως αυτής δεν τροποποιήση ή ακυρώση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς, εν όλω ή εν μέρει, τότε ούτοι αμέσως μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και, εκτός εάν άλλως προνοήται εν αυτοίς, τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων, εν όλω ή εν μέρει, υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων, ούτοι δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ’ αυτής και, εκτός εάν άλλως προνοήται εν αυτοίς, τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως.

Απαλλαγή του Οργανισμού εκ της φορολογίας, τελών χαρτοσήμων κλπ.

21. Ο Οργανισμός απαλλάττεται της καταβολής-

(α) [Καταργήθηκε]·

(β) [Καταργήθηκε]·

(γ) [Καταργήθηκε]·

(δ) παντός φόρου τοπικής αρχής, εκτός εάν το Υπουργικόν Συμβούλιον ήθελεν άλλως αποφασίσει.

Απαλλαγαί και εκπτώσεις

22.-(1) [Καταργήθηκε].

(2) [Καταργήθηκε].

(3) [Καταργήθηκε].

(4) [Καταργήθηκε].

Μη εφαρμογή του περί Εταιρειών Νόμου

23. Αι διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου δεν τυγχάνουν εφαρμογής επί του Οργανισμού.

Μεταβατικές διατάξεις

24.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 6, από την  ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Τροποποιητικού) Νόμου του 2019 μέχρι και την 1η Ιουλίου 2021, το Διοικητικό Όργανο του Οργανισμού θα απαρτίζεται από έντεκα (11) μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) του παρόντος άρθρου.

(2) Τα διορισθέντα από το Υπουργικό Συμβούλιο εννέα (9) πρόσωπα που υπηρετούν ως Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Οργάνου του Οργανισμού κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Τροποποιητικού) Νόμου του 2019 διατηρούν τις ιδιότητές τους μέχρι και την 1η Ιουλίου 2021, τηρουμένων των εξουσιών του Υπουργικού Συμβουλίου που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (7), (9) και (10) του άρθρου 6.

(3) Το Διοικητικό Όργανο, με την έγκριση του Υπουργού, προχωρεί στο διορισμό ως επιπρόσθετων μελών του Διοικητικού Οργάνου του Οργανισμού δύο (2) εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (2), (3), και (4) του άρθρου 6, τα οποία, μαζί με τα εννέα (9) πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (2), απαρτίζουν το Διοικητικό Όργανο μέχρι και την 1η Ιουλίου 2021, τηρουμένων των εξουσιών του Υπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (4), (5) και (6) του άρθρου 6.

Σημείωση
4 του Ν.36(Ι)/96Ειδικές διατάξεις

4 του Ν.36(Ι)/96. Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε διατάξεις του βασικού νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, ο Οργανισμός μπορεί να διορίσει ως υπάλληλο του, πάνω σε μόνιμη βάση, πρόσωπο που δεν είναι Κύπριος πολίτης, εφόσον αυτό είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας, έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία και πληρεί όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις και προσόντα που προβλέπονται για μόνιμο διορισμό.

Σημείωση
4 του Ν.36(Ι)/96Ειδικές διατάξεις

4 του Ν.36(Ι)/96. Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε διατάξεις του βασικού νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, ο Οργανισμός μπορεί να διορίσει ως υπάλληλο του, πάνω σε μόνιμη βάση, πρόσωπο που δεν είναι Κύπριος πολίτης, εφόσον αυτό είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας, έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία και πληρεί όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις και προσόντα που προβλέπονται για μόνιμο διορισμό.

Σημείωση
2 του Ν.136(I)/2002Κατάργηση δασμολογικών απαλλαγών

Το άρθρο 21(γ) του βασικού Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.43/80] καταργείται.

Σημείωση
4 του Ν.81(I)/2003Κατάργηση

Το άρθρο 4 του περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Τροποποιητικού) Νόμου του 1996 [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.36(I)/1996] καταργείται.

Σημείωση
5 του Ν.81(I)/2003Έναρξη της Ισχύος του Ν.81(I)/2003

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.81(I)/2003] τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σημείωση
2 του Ν.164(I)2004Κατάργηση

Τα άρθρα 21(α) και (β), και 22(1), 3 και 4 του βασικού Νόμου καταργούνται.

Σημείωση
2 του Ν.42(I)/2005Κατάργηση του εδαφίου (2) του άρθρου 22 του βασικού νόμου

Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 3, το εδάφιο (2) του άρθρου 22 του βασικού νόμου καταργείται.

Σημείωση
3 του Ν.42(I)/2005Μεταβατική Διάταξη

Οι ετήσιες καταθέσεις σε σχέδιο αποταμιεύσεων του Οργανισμού, από πρόσωπο που είχε εγγραφεί σε τέτοιο σχέδιο πριν από την 1η Μαΐου 2003, θα εκπίπτουν του ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος του προσώπου αυτού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κατά την πιο πάνω ημερομηνία, όρους του σχεδίου, μέχρι τη λήξη της εξαετούς περιόδου από την ημερομηνία εγγραφής του σε τέτοιο σχέδιο.