Κύριος σκοπός του Οργανισμού και εποπτεία και έλεγχος της Κεντρικής Τραπέζης της Κύπρου επί του Οργανισμού

5.-(1) Ο κύριος σκοπός του Οργανισμού είναι η παροχή δανείων συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου διά στεγαστικούς σκοπούς κατά προτεραιότητα εις πρόσωπα μετρίου ή χαμηλού εισοδήματος.

Νοείται ότι στην περίπτωση που ο Οργανισμός θα ενεργεί ως εμπιστευματοδόχος, δυνάμει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 12 μπορεί να παραχωρεί δάνεια και για σκοπούς άλλους από στεγαστικούς.

(2) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου οιονδήποτε δάνειον χορηγούμενον δι’ οιανδήποτε αναγκαίαν διά σκοπούς στεγάσεως, επέκτασιν, μετατροπήν, επιδιόρθωσιν, βελτίωσιν ή εκσυγχρονισμόν ακινήτου ιδιοκτησίας θα θεωρήται ως δάνειον χορηγούμενον διά στεγαστικούς σκοπούς.

(3) Ο Οργανισμός θα ευρίσκεται υπό την εποπτείαν και έλεγχον της Κεντρικής Τραπέζης της Κύπρου δυνάμει και συμφώνως προς τας διατάξεις των περί Κεντρικής Τραπέζης της Κύπρου Νόμων του 1963 και 1979:

Νοείται ότι ο Υπουργός δύναται να απαλλάξη τον Οργανισμόν των διατάξεων του Μέρους VI των περί Κεντρικής Τραπέζης της Κύπρου Νόμων 1963 και 1979 ή οιουδήποτε ετέρου νόμου ρυθμίζοντος τραπεζικάς συναλλαγάς υπό τοιούτους όρους οίους ο Υπουργός ήθελε κρίνει αναγκαίους.

(4) Ο Οργανισμός, κληθείς προς τούτο υπό της Κεντρικής Τραπέζης, οφείλει όπως θέτη εις την διάθεσιν δεόντως εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου της Κεντρικής Τραπέζης προς εξέτασιν τα εις ρευστά διαθέσιμα αυτού και έτερα στοιχεία ενεργητικού, βιβλία, αρχεία, λογαριασμούς και παν έτερον έγγραφον, περιλαμβανομένων και των αφορώντων εις την χορήγησιν δανείων και ετέρων πιστωτικών διευκολύνσεων ως και οιαδήποτε στοιχεία υποβληθέντα προς τον Οργανισμόν εν σχέσει προς τας εργασίας και την οικονομικήν κατάστασιν των οφειλετών του.