Διοικητικό όργανο

6.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου και των σχετικών Οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει Διοικητικό Όργανο του Οργανισμού το οποίο απαρτίζεται, κατά την εκάστοτε κρίση του Υπουργικού Συμβουλίου, από επτά (7) έως δεκατρία (13) μέλη, η πλειοψηφία των οποίων, περιλαμβανομένου του Προέδρου, είναι ανεξάρτητα, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) και όχι περισσότερα από το εν τέταρτο (1/4) του συνόλου των διορισθέντων μελών είναι εκτελεστικά:

Νοείται ότι, το Διοικητικό Όργανο είναι νόμιμα συγκροτημένο όταν ο αριθμός των διορισμένων μελών αυτού δεν είναι μικρότερος των επτά (7)

(1α)(α) Επιτροπή Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών του Διοικητικού Οργάνου, η οποία συστήνεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (6) του άρθρου 8, αξιολογεί όλους τους υποψηφίους, που είτε η ίδια εντοπίζει είτε προτείνονται από τον Υπουργό, για τις κενές θέσεις του Διοικητικού Οργάνου, λαμβάνοντας υπόψη τον ενδεδειγμένο συνδυασμό γνώσεων, δεξιοτήτων, πολυσυλλεκτικότητας και εμπειρίας που πρέπει να διακρίνει τα μέλη και τη λειτουργία του Διοικητικού Οργάνου.

(β) Η αξιολόγηση και οι εισηγήσεις της Επιτροπής υποβάλλονται στο Διοικητικό Όργανο για έγκριση και ο κατάλογος των αξιολογηθέντων υποψηφίων τίθεται υπόψη του Υπουργού, ο οποίος καλείται να εγκρίνει ή απορρίψει τους εγκριθέντες από το Διοικητικό Όργανο υποψηφίους, με σκοπό τη διαμόρφωση σχετικής πρότασης προς το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (3), (4) και (5), τα δύο (2) εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Οργάνου είναι ως εκ της θέσεως τους (ex officio), ο Γενικός Διευθυντής και ένας εκ των κατόχων καίριας θέσης στον Οργανισμό.

(2α) Οι επικεφαλής των λειτουργιών του συστήματος εσωτερικού ελέγχου δεν δύναται να διορίζονται ως μέλη του Διοικητικού Οργάνου.

(3) Σε περίπτωση που η θέση του Γενικού Διευθυντή είναι κενή ή κενωθεί, το Διοικητικό Όργανο με την έγκριση του Υπουργού, διορίζει ως εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Οργάνου έναν κάτοχο καίριας θέσης μέχρι την πλήρωση της θέσης αυτής.

(4) Τα δύο (2) εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Οργάνου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας για διορισμό ως εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Οργάνου αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος, όπως αυτά καθορίζονται στις εκάστοτε οδηγίες που εκδίδονται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο Γενικός Διευθυντής και/ή ο κάτοχος καίριας θέσης δεν πληρούν ή παύουν να πληρούν μετά τον διορισμό τους ως μελών του Διοικητικού Οργάνου, τα κριτήρια ικανότητας και καταλληλότητας για διορισμό ως εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Οργάνου Αδειοδοτημένου Πιστωτικού Ιδρύματος, ως αυτά καθορίζονται, σύμφωνα με τις εκάστοτε εκδιδόμενες Οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, το Διοικητικό Όργανο με την έγκριση του Υπουργού, διορίζει αντί αυτών, ως εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Οργάνου, κάτοχους καίριας θέσης, οι οποίοι πληρούν τα εν λόγω κριτήρια.

(5) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να παρατείνει τη διάρκεια της θητείας του συνόλου ή μέρους των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Οργάνου για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξεως της θητείας τους, ώστε να καθίσταται δυνατή η ολοκλήρωση της αξιολόγησης της ικανότητας και καταλληλότητας των νέων μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη σχετική Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

(6) Το Υπουργικό Συμβούλιο κατά το διορισμό των μελών του Διοικητικού Οργάνου ορίζει μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού:

Νοείται ότι, ο Πρόεδρος πρέπει να πληροί τα κριτήρια της ανεξαρτησίας όπως αυτά καθορίζονται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

(7)(α) Η θητεία των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Οργάνου είναι τριετής, με δυνατότητα επαναδιορισμού του συνόλου ή μέρους των μελών για περαιτέρω θητεία ή θητείες, που δεν υπερβαίνουν συνολικά, περιλαμβανομένης της πρώτης θητείας, τις τρεις (3) θητείες.

(β) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει την εξουσία, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, να παύει οποιοδήποτε μη εκτελεστικό μέλος και να διορίζει νέο μη εκτελεστικό μέλος για τη μη διανυθείσα περίοδο της θητείας του παυθέντος μέλους, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1α) του άρθρου 6:

Νοείται ότι, η ημερομηνία λήξης της συνολικής θητείας των μη εκτελεστικών μελών δύναται να είναι διαφορετική, λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία διορισμού εκάστου μη εκτελεστικού μέλους.

(7α) Η θητεία του Προέδρου του Διοικητικού Οργάνου και των προέδρων των επιτροπών που συστήνονται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (6) του άρθρου 8 δεν υπερβαίνει συνολικά τα έξι (6) έτη, είτε σε συνεχή περίοδο είτε αθροιστικά κατά διαστήματα:

Νοείται ότι, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Οργάνου και οι πρόεδροι των επιτροπών δύναται να συνεχίζουν ως μη εκτελεστικά μέλη, για την εναπομείνασα περίοδο της θητείας τους.

(8) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται καθ’ οιονδήποτε χρόνο να προβεί στην παύση οποιουδήποτε μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Οργάνου σε περίπτωση που το μέλος αυτό παύσει να πληροί τα εκάστοτε καθοριζόμενα κριτήρια ικανότητας και καταλληλότητας για διορισμό ως μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Οργάνου Αδειοδοτημένου Πιστωτικού Ιδρύματος, ως αυτά καθορίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε εκδιδόμενες Οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και να διορίσει νέο μη εκτελεστικό μέλος για την μη διανυθείσα περίοδο της θητείας του παυθέντος μέλους.

(9) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται καθ’ οιονδήποτε χρόνο να αποδεχθεί την παραίτηση οιουδήποτε μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Οργάνου και να διορίσει αμέσως μετά νέο μη εκτελεστικό μέλος για τη μη διανυθείσα περίοδο θητείας του παραιτηθέντος μέλους.

(10) Σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Οργάνου, διορίζεται νέο μη εκτελεστικό  μέλος για την μη διανυθείσα περίοδο της θητείας του αποβιώσαντος μέλους.

(11)  Ουδεμία πράξη ή διαδικασία του Διοικητικού Οργάνου θεωρείται άκυρη λόγω της ύπαρξης κενής θέσης στο Διοικητικό Όργανο.

(12) Πριν από το διορισμό οποιωνδήποτε προσώπων ως μελών του Διοικητικού Οργάνου ή οποιωνδήποτε κάτοχων καίριων θέσεων από το Διοικητικό Όργανο, υποβάλλεται στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου το Ατομικό Ερωτηματολόγιο για σκοπούς αξιολόγησης της ικανότητας και καταλληλότητας αυτών, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου:

Νοείται ότι, στην περίπτωση που κατά την κρίση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, πρόσωπο δεν θεωρείται ικανό και κατάλληλο να ενεργεί ως μέλος του Διοικητικού Οργάνου ή ως Διευθυντής, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δύναται να αποφασίσει ότι το πρόσωπο αυτό δεν θα ενεργεί ως μέλος του Διοικητικού Οργάνου ή ως Διευθυντής.

(13) Στα διοριζόμενα ως μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Οργάνου, καταβάλλεται από τους οικονομικούς πόρους του Οργανισμού τοιαύτη αντιμισθία και τοιαύτα επιδόματα εξόδων ως το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε καθορίσει.