Διοικητικόν Συμβούλιον

6.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον διορίζει Διοικητικόν Συμβούλιον του Οργανισμού απαρτιζόμενον εξ επτά μελών:

Νοείται ότι ουδείς δύναται να διορισθή ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εάν είναι διοικητικός σύμβουλος ή υπάλληλος οιασδήποτε τραπέζης, εξαιρέσει της Κεντρικής Τραπέζης Κύπρου, ή οικονομικού ιδρύματος λειτουργούντος εν τη Δημοκρατία ή οιασδήποτε εταιρείας της οποίας αι δραστηριότητες ή τα συμφέροντα συνδέονται προς την ανάπτυξιν γης, εξαιρέσει του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης, του συσταθέντος δυνάμει του περί Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Νόμου του 1980.

(2) Το Υπουργικόν Συμβούλιον κατά τον διορισμόν των μελών του Συμβουλίου ορίζει μεταξύ αυτών τον Πρόεδρον και Αντιπρόεδρον αυτού.

(3) Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής νοουμένου ότι το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται καθ’ οιονδήποτε χρόνον να προβή εις την παύσιν οιουδήποτε μέλους, μετά την οποίαν διορίζεται νέον μέλος διά την μη εκπνεύσασαν περίοδον θητείας του ούτω παυθέντος μέλους.

(4) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται καθ’ οιονδήποτε χρόνον να αποδεχθή την παραίτησιν οιουδήποτε μέλους του Συμβουλίου, μετά την οποίαν διορίζεται νέον μέλος διά την μη εκπνεύσασαν περίοδον θητείας του παραιτηθέντος μέλους.

(5) Επί τω θανάτω οιουδήποτε μέλους του Συμβουλίου, διορίζεται νέον μέλος διά την μη εκπνεύσασαν περίοδον θητείας του αποβιώσαντος μέλους.

(6) Ουδεμία πράξις ή διαδικασία του Συμβουλίου θα θεωρήται άκυρος λόγω της υπάρξεως κενής θέσεως εις το Συμβούλιον.

(7) Εις τα διοριζόμενα μέλη του Συμβουλίου καταβάλλεται εκ των οικονομικών πόρων του Οργανισμού τοιαύτη αντιμισθία και τοιαύτα επιδόματα εξόδων ως το Υπουργικόν Συμβούλιον ήθελε καθορίσει.