Κύριος σκοπός του Οργανισμού και εποπτεία και έλεγχος της Κεντρικής Τραπέζης της Κύπρου επί του Οργανισμού

5.-(1) Ο κύριος σκοπός του Οργανισμού είναι η παροχή κατά προτεραιότητα σε πρόσωπα μετρίου ή χαμηλού εισοδήματος, δανείων για στεγαστικούς σκοπούς, καθώς και άλλων ειδών δανείων και διευκολύνσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, ο Οργανισμός δύναται να παραχωρεί δάνεια και άλλες διευκολύνσεις για σκοπούς άλλους από στεγαστικούς, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (δ), (ε), (στ), (ζ), (η), (θ), (ι) και (ια) του εδαφίου (1) του άρθρου 12, καθώς και στην περίπτωση που ενεργεί ως εμπιστευματοδόχος, δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (γ) του εν λόγω εδαφίου.

(2) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου οιονδήποτε δάνειον χορηγούμενον δι’ οιανδήποτε αναγκαίαν διά σκοπούς στεγάσεως, επέκτασιν, μετατροπήν, επιδιόρθωσιν, βελτίωσιν ή εκσυγχρονισμόν ακινήτου ιδιοκτησίας θα θεωρήται ως δάνειον χορηγούμενον διά στεγαστικούς σκοπούς.

(3) Ο Οργανισμός θα ευρίσκεται υπό την εποπτείαν και έλεγχον της Κεντρικής Τραπέζης της Κύπρου δυνάμει και συμφώνως προς τας διατάξεις των περί Κεντρικής Τραπέζης της Κύπρου Νόμων του 1963 και 1979:

Νοείται ότι ο Υπουργός δύναται να απαλλάξη τον Οργανισμόν των διατάξεων του Μέρους VI των περί Κεντρικής Τραπέζης της Κύπρου Νόμων 1963 και 1979 ή οιουδήποτε ετέρου νόμου ρυθμίζοντος τραπεζικάς συναλλαγάς υπό τοιούτους όρους οίους ο Υπουργός ήθελε κρίνει αναγκαίους.

(4) Ο Οργανισμός, κληθείς προς τούτο υπό της Κεντρικής Τραπέζης, οφείλει όπως θέτη εις την διάθεσιν δεόντως εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου της Κεντρικής Τραπέζης προς εξέτασιν τα εις ρευστά διαθέσιμα αυτού και έτερα στοιχεία ενεργητικού, βιβλία, αρχεία, λογαριασμούς και παν έτερον έγγραφον, περιλαμβανομένων και των αφορώντων εις την χορήγησιν δανείων και ετέρων πιστωτικών διευκολύνσεων ως και οιαδήποτε στοιχεία υποβληθέντα προς τον Οργανισμόν εν σχέσει προς τας εργασίας και την οικονομικήν κατάστασιν των οφειλετών του.