Κεντρικόν Γραφείον και υποκαταστήματα

4. Ο Οργανισμός θα έχη το κεντρικόν αυτού γραφείον εν Λευκωσία, δύναται όμως να συνιστά και υποκαταστήματα εν τη Δημοκρατία.