Σύστασις και νομική προσωπικότης του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης

3. Διά του παρόντος συνιστάται τραπεζικόν ίδρυμα υπό την επωνυμίαν “Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης”, ο οποίος θα είναι νομικόν πρόσωπον μετ’ εξουσίας να αποκτά, κατέχη και διαθέτη ιδιοκτησίαν, να συνάπτη συμβόλαια, να ενάγη και ενάγηται υπό την ειρημένην επωνυμίαν και να πράττη παν ό,τι είναι αναγκαίον διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.