Απαλλαγαί και εκπτώσεις

22.-(1) Ουδείς φόρος εισοδήματος ή έτερος φόρος οιασδήποτε φύσεως επιβάλλεται ή εισπράττεται αναφορικώς-

(α) προς τόκους κερδαινομένους εξ οιασδήποτε καταθέσεως, ή προκύπτοντας εξ οιασδήποτε αποταμιεύσεως, παρά τω Οργανισμώ

(β) προς τόκους προκύπτοντας εξ ομολόγων εκδιδομένων υπό του Οργανισμού:

Νοείται ότι ο Υπουργός δύναται, εάν ήθελε θεωρήσει τούτο σκόπιμον, διά διατάγματος δημοσιευομένου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας να καθορίση, εν σχέσει προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, το ανώτατον ποσόν των ως ανωτέρω απαλλαττομένων φόρου τόκων.

(2) Aι δόσεις σχεδίων αποταμιεύσεως του Οργανισμού, καθ’ ην γενικήν έκτασιν ήθελε θεωρήσει ορθόν ο Υπουργός, εκπίπτονται του φορολογητέου εισοδήματος ενός εκάστου των καταθετών.

(3) Η εγγραφή υποθήκης διά την εξασφάλισιν δανείου παρεχομένου υπό του Οργανισμού διά στεγαστικούς σκοπούς απαλλάσσεται της καταβολής τελών και δικαιωμάτων.

(4) Δεν καταβάλλεται τέλος χαρτοσήμου από οποιοδήποτε πρόσωπο αναφορικά με έγγραφα τα οποία αφορούν ή σχετίζονται με τις εργασίες του Οργανισμού.