Απαλλαγαί και εκπτώσεις

22.-(1) [Καταργήθηκε].

(2) [Καταργήθηκε].

(3) [Καταργήθηκε].

(4) [Καταργήθηκε].