Απαλλαγή του Οργανισμού εκ της φορολογίας, τελών χαρτοσήμων κλπ.

21. Ο Οργανισμός απαλλάττεται της καταβολής-

(α) [Καταργήθηκε]·

(β) [Καταργήθηκε]·

(γ) [Καταργήθηκε]·

(δ) παντός φόρου τοπικής αρχής, εκτός εάν το Υπουργικόν Συμβούλιον ήθελεν άλλως αποφασίσει.