Απαλλαγή του Οργανισμού εκ της φορολογίας, τελών χαρτοσήμων κλπ.

21. Ο Οργανισμός απαλλάττεται της καταβολής-

(α) παντός φόρου επιβαλλομένου ή εισπραττομένου αναφορικώς προς οιονδήποτε εισόδημα πραγματοποιούμενον υπ’ αυτού εκ των εργασιών του

(β) παντός τέλους χαρτοσήμου πληρωτέου δυνάμει οιουδήποτε εκάστοτε εν ισχύϊ Νόμου περί τελών χαρτοσήμου

(γ) παντός φόρου, τέλους ή δασμού πληρωτέου δυνάμει οιουδήποτε εκάστοτε εν ισχύϊ Νόμου επί μηχανικών εγκαταστάσεων, οχημάτων, εξοπλισμού και ετέρων πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων εισαγομένων προς χρήσιν υπό ή διά λογαριασμόν του Οργανισμού και μη προοριζομένων προς πώλησιν εις το κοινόν

(δ) παντός φόρου τοπικής αρχής, εκτός εάν το Υπουργικόν Συμβούλιον ήθελεν άλλως αποφασίσει.