Απαλλαγή του Οργανισμού εκ της φορολογίας, τελών χαρτοσήμων κλπ.

21. Ο Οργανισμός απαλλάττεται της καταβολής-

(α) παντός φόρου επιβαλλομένου ή εισπραττομένου αναφορικώς προς οιονδήποτε εισόδημα πραγματοποιούμενον υπ’ αυτού εκ των εργασιών του·

(β) παντός τέλους χαρτοσήμου πληρωτέου δυνάμει οιουδήποτε εκάστοτε εν ισχύϊ Νόμου περί τελών χαρτοσήμου·

(γ) [Καταργήθηκε]·

(δ) παντός φόρου τοπικής αρχής, εκτός εάν το Υπουργικόν Συμβούλιον ήθελεν άλλως αποφασίσει.