Κανονισμοί

20.-(1) Το Διοικητικό Όργανο, τη εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου, δύναται να εκδίδη Κανονισμούς, δημοσιευομένους εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, διά την καλυτέραν εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου και, άνευ βλάβης ή επηρεασμού της γενικότητος της διατάξεως ταύτης, δύναται να εκδίδη Κανονισμούς διά τον καθορισμόν παντός θέματος το οποίον δέον ή δύναται να καθορισθή εν σχέσει προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του εδαφίου (1) κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν μετά πάροδον τριάκοντα ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι’ αποφάσεως αυτής δεν τροποποιήση ή ακυρώση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς, εν όλω ή εν μέρει, τότε ούτοι αμέσως μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και, εκτός εάν άλλως προνοήται εν αυτοίς, τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων, εν όλω ή εν μέρει, υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων, ούτοι δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ’ αυτής και, εκτός εάν άλλως προνοήται εν αυτοίς, τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως.