Αποδοχή καταθέσεων, έκδοσις δανείων, κλπ.

19.-(1) Ο Οργανισμός δύναται να δέχηται καταθέσεις, να εκδίδη δάνεια υπό μορφήν ομολόγων, ή ετέρων αξιογράφων και εν γένει να δανείζηται κεφάλαια καθ’ οιονδήποτε τρόπον τον οποίον ήθελε θεωρήσει ορθόν.

(2) Ο Υπουργός δύναται διά και εκ μέρους της Κυβερνήσεως να εγγυηθή καταθέσεις, δάνεια ή οιανδήποτε άλλην υποχρέωσιν του Οργανισμού κατά τοιούτον τρόπον και υπό τοιούτους όρους οίους ο Υπουργός ήθελε κρίνει πρέπον.