Μη εφαρμογή του περί Εταιρειών Νόμου

23. Αι διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου δεν τυγχάνουν εφαρμογής επί του Οργανισμού.