Μεταβατικές διατάξεις

24.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 6, από την  ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Τροποποιητικού) Νόμου του 2019 μέχρι και την 1η Ιουλίου 2021, το Διοικητικό Όργανο του Οργανισμού θα απαρτίζεται από έντεκα (11) μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) του παρόντος άρθρου.

(2) Τα διορισθέντα από το Υπουργικό Συμβούλιο εννέα (9) πρόσωπα που υπηρετούν ως Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Οργάνου του Οργανισμού κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Τροποποιητικού) Νόμου του 2019 διατηρούν τις ιδιότητές τους μέχρι και την 1η Ιουλίου 2021, τηρουμένων των εξουσιών του Υπουργικού Συμβουλίου που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (7), (9) και (10) του άρθρου 6.

(3) Το Διοικητικό Όργανο, με την έγκριση του Υπουργού, προχωρεί στο διορισμό ως επιπρόσθετων μελών του Διοικητικού Οργάνου του Οργανισμού δύο (2) εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (2), (3), και (4) του άρθρου 6, τα οποία, μαζί με τα εννέα (9) πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (2), απαρτίζουν το Διοικητικό Όργανο μέχρι και την 1η Ιουλίου 2021, τηρουμένων των εξουσιών του Υπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (4), (5) και (6) του άρθρου 6.