Απαλλαγαί και εκπτώσεις

22.-(1) [Καταργήθηκε].

(2) Aι δόσεις σχεδίων αποταμιεύσεως του Οργανισμού, καθ’ ην γενικήν έκτασιν ήθελε θεωρήσει ορθόν ο Υπουργός, εκπίπτονται του φορολογητέου εισοδήματος ενός εκάστου των καταθετών.

(3) [Καταργήθηκε].

(4) [Καταργήθηκε].